ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

เกณฑ์การนับหน่วยกิตรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 57-63 (135 หน่วยกิต)