ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ช่องทางการยื่นเอกสารโครงงานพิเศษสำหรับโครงการสองภาษา

ช่องทางการยื่นเอกสาร

1.ขอทดสอบโครงงาน 30 วัน : https://forms.gle/spLKpq27Y35kpzen6

2.ขอยื่นสอบโครงานพิเศษ 1 และ 2 : https://forms.gle/pxRTeM36MA6xSxZ87

3.ช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร : http://cs.kmutnb.ac.th/student_download.jsp