มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4625

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก (Computer Science) University of Southern Queensland, Australia

ปริญญาโท  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

1.Ngamwitroj, S. and Limthanmaphon, B. (2018).“Adaptive Android Malware Signature Detection.” In Proceedings of 2018 International Conference on Communication Engineering and Technology (ICCET 2018). ACM, Singapore, (February 24-26), pp. 22-25.

2.Cherdmuangpak, N., Anusas-Amornkul, T. and Limthanmaphon, B. (2017). “Two factor image-based password authentication for junior high school students.”2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Nakhon Si Thammarat, Thailand, (July 12-14), pp.1–6.

3.Kitbumrung, P. and Limthanmaphon, B. (2015). “ECC Dynamic Point Encoding on Mobile Device.”in Proceedings of 2nd International Conference on Computing Technology and Information Management (ICCTIM 2015). IEEE, Johor, Malaysia, (April 21-23), pp. 37-42.