มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4620

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล

วุฒิการศึกษา

⨀ ปริญญาเอก  วศ.ด. (สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
⨀ ปริญญาโท  วศ.ม. (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
⨀ ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ผลงานทางวิชาการ

    ⨀ Mutation Period Calculation for Particle Swarm Optimization
        Published in: International Symposium on Technology for Sustainability (ISTS 2011)
    ⨀Selective Crossover base on Fitness in Multi-Swarm Optimization
        Published in: International Conference on Emerging Trends in Computer and Image Processing
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Particles Re-initialization Period
        Published in: 10th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT 2014)
    ⨀A Modified Particle Swarm Optimization with Dynamic Mutation Period
        Published in: Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI)
    ⨀A modified particle swarm optimization with mutation and reposition
        Published in: International Journal of Innovative Computing, Information and Control (IJICIC)
    ⨀ Dynamic population and mutation strategy assisted modified particle swarm optimization with mutation
        Published in: ScienceDirect
    ⨀ ระบบโฆษณาอัตโนมัติบนทวิตเตอร์โดยใช้จาวาสคริปต์
        Published in: วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    ⨀ Particle Swarm Optimization with adjusting Scope of Particles Distribution Automatically
        Published in: International Journal of Computer Science and Electronics Engineering (IJCSEE)
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Pheromone Mutation for Travelling Salesman Problem
        Published in: 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer,
        Telecommunications and Information Technology ECTI-CON 2017 (IEEE Conference), pp.411-414.
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with Updating Pheromone by Leader and Re-Initialization Pheromone
        for Travelling Salesman Problem
        Published in: 2018 International Conference on Engineering, Applied Sciences, and Technology (ICEAST)
    ⨀ T. Ngamsantivong, C. Ratanavilisagul. "The Conversion of Dependency and Association in UML Design Class",
        Published in: 4th International Conference on Computer, Communication and Control Technology
        Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering
    ⨀ Modified Ant Colony Optimization with mutation and Reset Pheromone for Travelling Salesman Problem
        Published in: proceeding for 7th CreTech International conference 2019