ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4603

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี (GDP)

Assoc.Prof.Gridaphat Sriharee, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน (สกอ. เดิม) 

วบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), เดิม (พบ.ม.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ. (สถิติ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จบ พ.ศ. 2538  

Abroad experience:

     Research fellow: ERCIM 2007-2008, Department of Information Security and Communication Technology

                             (previous called Telematics department),

                             Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

                             (Professor Finn Arve Aagesen)

     Visiting Scholar: Department of Computer Science, University of Georgia, Atlanta, USA 2003-2004

                             (Professor Amit P. Sheth)  

Expertise:

    Semantic Procesing, Ontology, Web, Software Engineering

Interest:

     Semantic Analysis and NLP

     Development of learning game and platform

     Data science for finance

ผลงานทางวิชาการ

G. SrihareeP. KhongbanK.WongpipanToward IoT and Data Analytics for The Chicken Welfare using RFID Technology, 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 24-27 May 2022, DOI: 10.1109/ECTI-https://ieeexplore.ieee.org/document/9795547
 
G. Sriharee, Applying Exploratory Search for Self-Paced Learning using Tagging,The 5th International Conference on Advances in Artificial Intelligence (ICAAI)Pages 117–123,https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3505711.3505727
 
International Journal

Sriharee, G. "The Design Patterns for Language Learning and the Assessment on Game-Based Learning,"International Journal of Information and Education Technology,  Vol. 10(2): 95-103, 2020. 

Gridaphat Sriharee, "An ontology-based approach to auto-tagging articles",
Vietnam Journal of Computer Science volume 2, pages85–94(2015)

 

Book

หลักภาษาโปรแกรม, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-368-102-7, 2565 

เว็บเชิงความหมาย, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-7701-28-8, 2556

การโปรแกรมบนเว็บ, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ISBN 978-616-368-006-8, 2557