ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4611

รองศาสตราจารย์ ดร. กฤดาภัทร สีหารี (GDP)

Assoc.Prof.Gridaphat Sriharee, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท พบ.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานทางวิชาการ

Sriharee, G. "A Teaching-Learning Blended-Course Model Support Tracking Student Behaviour", in Proceedings of The 18th European Conference on e-Learning(ECEL 2019), Copenhagen, Denmark, Nov 7-8,2019, pp.533-542.

Sriharee, G., Boonyakaite, N., Charoeanwet, W., Summat, P., Saikhow, P. “Integrating Bluetooth-Low Energy to Support Visitor Recommendation and Space Management,”  in Proceedings of the 2018 VII International Conference on Network, Communication and Computing, December 14-16, 2018, Taipei, pp. 165-170.

Sriharee, G. “Toward Design Pattern of Digital Game-Based Learning for Thai Language Learning “ in Proceedings of the European Conference on Games Based Learning 2018, Sophia Antipolis, Nice, France, Oct 4-5. 

Sriharee, G. “Software Development Perspective on Game-Based Learning,“ in Proceedings of the European Conference on Games Based Learning 2017, Graz, Austria, Oct 5-6. 

Sriharee, G. “A Federated GIS Data Service System for Tabular Data Integration Using Ontology Approach,” in Proceedings of the International Conference on Network, Communication and Computing, Kyoto, Japan, 2016.

Boonprapasri, T.,  Sriharee, G. “An applied ontology: A semantic query builder for health GIS system,” in Proceedings of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiengmai, Thailand, 2015.

Sriharee, G.  and Anekboon,K.  “Multiple Aspect Ranking for Researcher Expertise Finding,” in Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA), Singapore, 2016, pp. 207-211.

Sriharee, G. “A Symbolic-based Indoor Navigation System with Direction-based Navigation Instruction,” in Proceedings of the 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT 2015), London, United Kingdom, 2015.

Rattanapanich, R., Sriharee, G. ”Auto-Tagging Articles Using Latent Semantic Indexing and Ontology,” in Proceedings of the Intelligent Information and Database Systems, Bangkok, Thailand, 2014.

Sriharee, G.  “Indoor Navigation Using Semantic Symbolic Information”, in Proceedings of the IEEE 16th International Conference on Computational Science and Engineering, Sydney, Australia, 2013.

Yajai, A., Sriharee, G. “EERtoOWL2: A tool for transforming RDB data to OWL2 for data validation,” in Proceedings of the 2012 IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence - Volume 01, 2012.

Sriharee, G.  “Towards Ontology-Based Collaboration Framework Based on Messaging System,” in Proceedings of the Networked Digital Technologies - Third International Conference, NDT 2011, Macau, China, July 11-13, 2011.

Punnarut, R., Sriharee, G. “A researcher expertise search system using ontology-based data mining,” Conceptual Modelling 2010,  Seventh Asia-Pacific Conference on Conceptual Modelling (APCCM 2010), Brisbane, Australia, January 18-21, 2010.