มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์

วุฒิการศึกษา

Doctor of Philosophy (Computer Science), Master of Science (Information Technology), วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ผลงานทางวิชาการ

Khantharat Anekboon (2018), “Automated Scoring for Short Answering Subjective Test in Thai’s Language”, In Proceedings of 2018 International Conference on Image, Video Processing and Artificial Intelligence, Shanghai, 15-17 August 2018, pages 170-177.
Khantharat Anekboon (2018), “Feature Selection for Bloom's Question Classification in Thai Language”, In Proceedings of Computing Conference 2018, United Kingdom, 10-12 July 2018, page 102-107.
คันธารัตน์ อเนกบุณย์. (2561). “DFP-Cosine Similarity สำหรับการวัดความเหมือน ของประโยคด้วย Latent Semantic Analysis.” การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา. 30 สิงหาคม 2561. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี. หน้า 134-141.