มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4613

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (หลักสูตรนานาชาติ)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

1.คันธารัตน์ อเนกบุณย์. (2561). DFP-Cosine Similarity สำหรับการวัดความเหมือนของประโยคด้วย Latent Semantic Analysis. การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, ชลบุรี, (30 สิงหาคม 2561), หน้า 134-141.

2.Anekboon, K. (2018). “Automated scoring for short answering subjective test in Thai’s language.” in Proceedings of 2018 International Conference on Image, Video Processing and Artificial Intelligence. Shanghai, China, (August 15-17), pp. 170-177.

3.Anekboon, K. (2018). “Feature selection for Bloom's question classification in Thai language.” Intelligent Computing. SAI 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 858. Springer, (July 10-12), pp. 152-162.

4.Sriharee, G. and Anekboon, K. (2016). “Multiple aspect ranking for researcher expertise finding.” in Proceedings of 2016 IEEE International Conference on Knowledge Engineering and Applications (ICKEA). Singapore, (September 28-30), pp. 207-211.