ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4618

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม (NKS)

Asst.Prof.Nikorn Sutthisangiam, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วท.ม. (วิศวกรรมสื่อสาร) (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานทางวิชาการ

  • Daruthep P., Sutthisangiam N., (2020). “Development of Automated Processing for High-Definition Mapping System.”, in Proceeding of  IEEE 22th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT2020). PyeongChang, South Korea, (August 19-23), pp. 507-510.

  • Pongpunpurt P., Khawsuk W., Sutthisangiam N. (2019). “Development of Huffman Code for LORA Technology.”, in Proceeding of 5th IEEE Smart World Congress (SmartWorld 2019). Leicester, United Kingdom, (August 19-23), pp. 1882-1887.

  • Yaemjaem, A., Sutthisangiam, N., Sompan, A., Sa-ngiam, A.and Jindasee, P. (2018). “Development of High-Definition 3D Mapping System for Water Resources Management.” in Proceedings of 5th International Conference on Advanced Informatics : Concept Theory and Applications (ICAICTA).Krabi, Thailand, (August 14-17), pp. 219-223.

  • Phuengsaeng, P. and Sutthisangiam, N. (2018). “Automatic Corrective Elevation of GPS Trajectory in Urban Area.” in Proceedings of 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018). Bangkok, Thailand, (September 26-28), pp. 458-462.

  • Bamrungpruk, S. and Sutthisangiam, N. (2018). “Software-based Timing Synchronization
    for Point Cloud Reconstruction.” in Proceedings of International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS 2018). Bangkok, Thailand, (October 21-24), pp. 37-41.

  • Imlimtan, K. and Sutthisangiam, N. (2018).“Realtime WIFI Mapping Using Smart Phone Sensors with Personal Dead-Reckoning Technique” in Proceedings of Electrical Engineering Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI). Chiang Rai, Thailand, (July 18-21), pp. 345-348.

  • Duangsri, W., Somrobru, M. and Sutthisangiam, N. (2018). “ Performance Enhancement for Co-Channel Interference Cancellation with Smart Antenna and Power Adaptive in Cooperative Communication.” in Proceedings of 20th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT2018).  Gangwon-do, South Korea, (February 11-14), pp. 426-431.