มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4622

อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท  M.S. (Information Science) University of Pittsburgh, USA

ปริญญาโท  M.S. (Telecommunications) University of Pittsburgh, USA

ปริญญาตรี  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานทางวิชาการ

-