มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4612

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาโท  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • Visutsak, P. and Pensiri, F. (2018). “Development of Digital Media using AR for HM King Prajadhipok's Interests in Arts and Culture.” in Proceedings of 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology; (KST 2018). Chiang Mai, Thailand, (January 31-February 3), pp. 123-128.

  • Visutsak, P. and Daoudi, M. (2017). “The Smart Home for the Elderly : Perceptions, Technologies and Psychological Accessibilities: The Requirements Analysis for the elderly in Thailand.” .” in Proceedings of International Conference on Information, Communication and Automation Technologies (ICAT 2017). Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, (October 26-28), pp.180-185.

  • Visutsak, P. (2016). The Repertory Grid Method for Game-Based Learning Approach: A Case Study In Stem.” .” in Proceedings of 9th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI2016). Seville, Spain, (November 14-16), pp. 2251-2257. 
  • Visutsak, P.and Li, Y. (2016). “Autism Spectrum Disorder: Brain Images and Registration.” Yin X., Geller J., Li Y., Zhou R., Wang H., Zhang Y. (eds) Health Information Science.HIS 2016. Lecture Notes in Computer Science vol. 10038. Springer, pp. 136-146.