มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์

วุฒิการศึกษา

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ