ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 4621

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล (TNA)

Assoc.Prof.Tanapat Anusasamornkul, Ph.D.

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก  Ph.D. (Information Science), University of Pittsburgh, USA 

ปริญญาโท  MS. (Telecommunications), University of Colorado at Boulder, USA

ปริญญาตรี  วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

  • Anusas-Amornkul, T. (2019). “Strengthening Password Authentication using Keystroke Dynamics and Smartphone Sensors.” In Proceedings of the 9th International Conference on Information Communication and Management - ICICM 2019. Prague, Czech Republic, (August 23-26), pp.70–74.

  • Moonsin, S. and Anusas-amornkul, T. (2019). “The performance and QoE analysis of B2-DASH algorithm.” International Journal of Internet Protocol Technology. 12(2), (May 9), pp.97-109.

  • Pornchaiyasutthi, T. and Anusas-Amornkul, T. (2019). “A Model for Victim-Rescuer Communications under Collapsed Structures using Node MCU ESP8266.” In Proceedings of the 2019 2nd International Conference on Electronics Communications and Control Engineering - ICECC 2019. Phuket, Thailand, (April 13-16), pp.34–38.

  • Anusas-Amornkul, T. (2018). “A Network Root Cause Analysis and Repair System.”In Proceedings of 2018 6th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI). Basel, Switzerland, (August 27-29), pp.69–73.

  • Anusas-Amornkul, T. and Sangrat, S. (2017). “Linux Server Monitoring and Self-healing System Using Nagios.” Mobile Web and Intelligent Information Systems Lecture Notes in Computer Science. Prague, Czech Republic, (August 21-23), pp.290–302.

  • Moonsin, S. and Anusas-Amornkul, T. (2017). “Bandwidth and buffer-based (B2)-dynamic adaptive streaming over HTTP.” 2017 10th International Conference on Ubi-Media Computing and Workshops (Ubi-Media). Pattaya, Thailand, (August 1-4), pp.1–6.

  • Cherdmuangpak, N. and Anusas-Amornkul, T., and Limthanmaphon, B. (2017). “Two factor image-based password authentication for junior high school students.” In Proceedings of 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE). Nakhon Si Thammarat, Thailand, (July 12-14), pp.1–6.

  • ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล และ เกษม หวังสุข, (2560).  “ระบบเสริมความแข็งแกร่งต่อการโจมตีแบบระงับบัญชีผู้ใช้งาน” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. 3(1), (มกราคม-มิถุนายน), pp. 7-19.