มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คณาจารย์


   tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
0-2555-2000 ต่อ 0

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล

วุฒิการศึกษา

- Ph.D. (Information Science), University of Pittsburgh, USA
- MS. (Telecommunications), University of Colorado at Boulder, USA
- วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ

- Tanapat Anusas-amornkul, "A Network Root Cause Analysis and Repair System," in 2018 6th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI), Basel, Switzerland, pp. 69-73, 2018.
- Surawut Moonsin and Tanapat Anusas-amornkul, "Bandwidth and buffer-based (B2)-dynamic adaptive streaming over HTTP," in 2017 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), Pattaya, Thailand, pp. 1-6, 2017.
- Niramai Cherdmuangpak, Tanapat Anusas-amornkul and Benchaphon Limthanmaphon, "Two factor image-based password authentication for junior high school students," in 2017 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), Nakhon Si Thamarat, Thailand, pp. 1-6, 2017.
- Tanapat Anusas-amornkul and Sirasit Sangrat, "Linux server monitoring and self-healing system using Nagios," in Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Springer, Prague, 2017, pp. 290-302.
- Somsong Thounhom and Tanapat Anusas-amornkul, "The Study of Routing Protocols for UAVs Using Paparazzi Mobility Model with Different Altitudes," in Proceedings of the 2016 International Conference on Communication and Information Systems, Bangkok, Thailand, pp. 106-111, 2016.
- Yonchanok Khaokaew and Tanapat Anusas-amornkul, "A performance comparison of feature selection techniques with SVM for network anomaly detection," in 2016 4th International Symposium on Computational and Business Intelligence (ISCBI), Olten, Switzerland, pp. 85-89, 2016.
- Tanapat Anusas-amornkul and Kasem Wangsuk, "A comparison of keystroke dynamics techniques for user authentication," in 2015 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), Chiang Mai, Thailand, pp. 1-5, 2015.
- Tanapat Anusas-amornkul, "A Victim and Rescuer Communication Model in Collapsed Buildings/Structures," in 2014 1st International Workshop on Advanced Data Delivery and Security Techniques in Wireless and Mobile Networks (ADST-WMN 2014), Hsinchu, Taiwan, pp. 811-816, 2014.
- Tanapat Anusas-amornkul and Chanapa Silawong, "A Study of Compression Algorithms for WebSocket Protocol," in 2014 11th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON), 2014, Nakhon Ratchasima, Thailand, pp. 1-6, 2014.