ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 56


อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ  (PLS)  
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD)  
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 5604062636145 นาย ณัฐพงศ์ นิลเถื่อน
2 5604062636374 นาย วิชชา ชมประเสริฐ
3 5604062636382 นาย อิทธิพัทธ์ ท้วมลี้