ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 57


อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ  (PLS)  
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD)  
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 5704062610251 นางสาว โศภนิศ เกลี้ยงเกิด
2 5704062616798 นาย ธนพงศ์ สิทธิสา
3 5704062630154 นาย วรวัฒน์ ผนึกดี