ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 58


อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ  (PLS)  
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD)  
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 5804062616070 นาย ณัฐพงศ์ วงศ์ธีรวณิชย์
2 5804062616177 นางสาว สุทธิดา ถามะพันธ์
3 5804062616215 นาย ศิวกร สารการ
4 5804062616240 นางสาว กัญญารัตน์ ประวัง
5 5804062616398 นาย สาธร โพธิ์พันธุ์
6 5804062630099 นางสาว ชนากานต์ แก้วหาญ
7 5804062630269 นาย อภิรัตน์ รัตนจงจิตรกวี
8 5804062630307 นาย พงศธร ไกรศร
9 5804062636127 นางสาว จิตต์ศิริ แถมพยัคฆ์
10 5804062636135 นาย จิรพัฒน์ ธนวุฒิสกุลชัย
11 5804062636194 นาย ณัฐนนท์ น้อยสนอง
12 5804062636208 นาย ณัฐพล อยู่สุข
13 5804062636216 นางสาว ดวงกมล ขอดคำ
14 5804062636232 นางสาว ทัศนีย์ จุฑารัตน์จรัส
15 5804062636356 นางสาว พิมพ์พิสา เกิดแดงอาทิตย์
16 5804062636399 นาย มาวิน มหาเรือนลาภ
17 5804062636429 นางสาว รัชนีกร อินสุด
18 5804062636496 นาย ศิวัช เทพบัวทอง
19 5804062636542 นางสาว เสาวลักษณ์ วงศ์สุนทร
20 5804062660117 นาย ภาสวิชญ์ นรอ่อน
21 5804062660273 นาย จิรทีปต์ จันทราวิชัยกุล
22 5804062663086 นางสาว พรหมอัปสร ทาทอง
23 5804062663094 นางสาว พิไลวัณ คล้ายสำเนียง
24 5804062663159 นาย อิทธิกร กวินเมธาวันต์
25 5804062663175 นาย ศิริน สุรรังสรรค์