ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59


อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ  (PLS)  
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD)  
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 5904062610186 นาย ทชา เหลืองพิพัฒน์สร
2 5904062610194 นาย ธนรัชต์ เพ็ชรสีเขียว
3 5904062610259 นาย สารัมภ์ จันทวงศ์
4 5904062616010 นาย กร ศิลปสถิตย์วงศ์
5 5904062616028 นางสาว กัลยกร จิรเศรษฐานนท์
6 5904062616087 นาย ฐิติกร สุนทรชื่น
7 5904062616168 นาย บุญฤทธิ์ สุขภูมิ
8 5904062616427 นาย ยชญ์ เนตรศิริ
9 5904062616435 นางสาว ลลิตตา ทองคำซุ่ย
10 5904062616443 นาย ศราวิน กาญจนแพทย์นุกูล
11 5904062630021 นาย กิตติศักดิ์ บุญแท้
12 5904062630039 นาย คุณัช เฉิดฉาย
13 5904062630071 นางสาว ญาณิศา ถามา
14 5904062630098 นางสาว ณัฐณิชา ปิ่นเงิน
15 5904062630110 นางสาว ณัฐธิดา หงษ์ไทย
16 5904062630128 นาย ณัฐนันทน์ จันทะ
17 5904062630152 นางสาว ดารัตน์ ภู่ทอง
18 5904062630161 นาย ดุสิต นรานนท์
19 5904062630284 นาย นฤเมษ ธัญพืช
20 5904062630420 นาย ศุภณัฐ ศรีพรวัฒนา
21 5904062630462 นางสาว สุนิตตา เสาเวียง
22 5904062630471 นาย อชิตพล ศรีล้ำ
23 5904062636053 นางสาว จิดาภา สำลีทอง
24 5904062636134 นาย ณัฐสิทธิ์ ถาดกิ่ง
25 5904062636169 นาย ธนวัฒน์ บุรพธานินทร์
26 5904062636215 นาย นิธิศ นิธิมงคลชัย
27 5904062636266 นาย ปาณชัย ภิบาลวงษ์
28 5904062636304 นาย ภูชิต พญาพรหม
29 5904062636312 นาย ภูมิพัฒน์ พันธุ์พฤกษ์
30 5904062636339 นาย รัฐธรรมนูญ แดงอำพล
31 5904062636355 นางสาว รุจิภาส ไชยแว่น
32 5904062636436 นาย อภิวุฒิ วิจิตรเตมีย์
33 5904062636444 นางสาว อรวีร์ พงษ์อำไพ
34 5904062636452 นาย อัคภณ มหาพล
35 5904062660078 นาย ธนกิจ พาลึก
36 5904062660116 นางสาว แพรวพรรณ คร้ามภัย
37 5904062660132 นางสาว ภัทรกันย์ ทองฤทธิ์
38 5904062660159 นาย เศรษฐวิทย์ นามวงษา
39 5904062660167 นางสาว อัจฉรา พลกูล
40 5904062660183 นาย กิตติพงศ์ กล่ำสกุล
41 5904062660191 นาย ณพวีร์ ดีจังวิภาต
42 5904062663034 นาย ชนุตม์ ศรีสารคาม
43 5904062663051 นาย ฐากร แต้สงเคราะห์
44 5904062663069 นาย ณปภัช วิชญเวทางค์
45 5904062663093 นางสาว นฤชล งามเกษม
46 5904062663131 นาย พชรพล แนวราช
47 5904062663140 นางสาว พิมพ์พิศา โพธิพันธุ์
48 5904062663158 นาย พีระ พันธ์พุ่ม
49 5904062663182 นาย มนัสกรณ์ อนันตโท