ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 60


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์ (SSP)
sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062610018 นาย กิติ์สิริ สรณะ RA
2 6004062610026 นางสาว เขมินทรา ไหมศรีกรด RA
3 6004062610034 นาย ณรัญ นิธิสุนทรพงศ์ RA
4 6004062610042 นาย ธนมินทร์ มิตรดี RA
5 6004062610051 นาย ธนสาร เรืองชัย RA
6 6004062610093 นางสาว ภาสินี เพชรสม RA
7 6004062610140 นาย อภิรักษ์ ชั่งเย็น RA
8 6004062610158 นาย มิลทร พ่อค้าชำนาญ RA
9 6004062610166 นาย สุภชีพ จันทโชติ RA
10 6004062620030 นาย นพกร อรพรตระกูล RB
11 6004062620048 นาย ภาคภูมิ ศรีเสน RB
12 6004062620056 นาย ตะวัน ปานเอม RB
13 6004062620072 นาย สพลเชษฐ์ หาญมนตรี RB
14 6004062620081 นาย ชยฑร มงคลครุธ RB
15 6004062620099 นาย ธนดล พุ่มเฉี่ยว RB
16 6004062660023 นางสาว จิรารัฏฐ์ อภิคิรีวงศ์ CSB
17 6004062660091 นาย ยสินทร ศิริจารุวงศ์ CSB
18 6004062660139 นาย โศภณ หิรัญทิวากุล CSB
19 6004062663049 นางสาว จุฑามน สุขเกษม CSB
20 6004062663090 นาย ธวัชชัย ศรีมงคล CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์  (ADP)  
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062630035 นางสาว จุฑามาศ โพธิ์สิทธิ์ RC
2 6004062630043 นาย ชนาเมธ ธนูสิทธิ์ RC
3 6004062630051 นางสาว ชนาวีร แซ่อึ้ง RC
4 6004062630078 นาย ชวลิต จันทร์อินตา RC
5 6004062630086 นางสาว ฐิติชญา จิตสบาย RC
6 6004062630094 นางสาว ฐิติมา คงขำ RC
7 6004062630116 นาย ณพศิษฎ์ กิ่งไทรงาม RC
8 6004062630124 นาย ณภัทร ปิยะวงศ์ RC
9 6004062630132 นาย ณรรถพงษ์ ผลรุก RC
10 6004062630159 นาย ณัฐพล ทิพย์สวัสดิ์ RC
11 6004062630167 นางสาว ณัฐมน เชียรชนา RC
12 6004062630175 นาย ณัฐวุฒิ เฉลยอาสน์ RC
13 6004062630183 นางสาว ณิชากร ดนตรีเจริญ RC
14 6004062630191 นาย ธนดล เป็งจันทร์ RC
15 6004062630221 นาย ธนากร มุงคุณคำซาว RC
16 6004062630230 นางสาว เธียรธิดา ศรีสองเมือง RC
17 6004062630248 นาย นที ถิ่นศรีนวล RC
18 6004062630256 นาย นนทกร บุญกล่อม RC
19 6004062630264 นาย นนทวัฒน์ ภักดี RC
20 6004062630272 นาย นรุตม์ ประทีปพงศ์ RC
21 6004062630299 นาย นิติพงศ์ สุขทอง RC
22 6004062630302 นาย ประชานาถ วรสิทธิ์ RC
23 6004062630311 นาย ปรัชญา จันทรพิมพ์พร RC
24 6004062630329 นาย พงษ์พิชญ์ วุฒิวงษ์ RC
25 6004062630337 นางสาว พรพิมล มีอนันต์ RC
26 6004062630345 นางสาว พรสุดา มงคลพันธ์ RC
27 6004062630353 นางสาว พริมลตา เงินงอกงาม RC

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี  (GDP)  
gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062630361 นางสาว พวงผกา นันทะโคตร RC
2 6004062630370 นาย พีรณัฐ ฉันทศิลป RC
3 6004062630388 นาย พีรพัฒน์ นวลฉวี RC
4 6004062630396 นาย ภัทร ชุตินะธรกุล RC
5 6004062630400 นาย ภัทรพล ศรีบุญขำ RC
6 6004062630418 นาย ภัทรพล บุญอ้อม RC
7 6004062630434 นางสาว ภาวิกา หน้าดีแท้ RC
8 6004062630469 นาย วรัญญู รักญาติ RC
9 6004062630485 นางสาว วศินี จิตตรีวาส RC
10 6004062630493 นาย วัฒนา ศิริโสภณ RC
11 6004062630515 นาย ศรัณย์ งามพจนวงศ์ RC
12 6004062630523 นางสาว ศิริธร แสนยามูล RC
13 6004062630531 นาย ศุภกฤต มาสขาว RC
14 6004062630540 นาย สหศวรรษ ประภาทรง RC
15 6004062630558 นางสาว สุภนิดา ไผ่นวล RC
16 6004062630566 นางสาว สุรภา ลำพูน RC
17 6004062630574 นาย สุรวุฒิ ไทยลิลอย RC
18 6004062630582 นาย สุรัตน์ เทพาผ่อง RC
19 6004062630591 นาย เสกสรรค์ ชาวไร่นาค RC
20 6004062630604 นางสาว แสงระวี ปิยพาณิชยกุล RC
21 6004062630612 นางสาว หทัยรัตน์ มูลติ๊บ RC
22 6004062630621 นาย หัสดินทร์ ชาติเชื้อ RC
23 6004062630639 นางสาว หิรัณย์รัช พรวิษณุสกุล RC
24 6004062630647 นาย อนันต์ วศินสิทธิโชค RC
25 6004062630671 นาย อลงกรณ์ ธัญรัตนวรกุล RC
26 6004062630680 นาย อัครเดช พาพาน RC
27 6004062630698 นาย อัยภัท จริยากาญจนา RC

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย  (ENS)  
earn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062616016 นาย กฤตนัย เบ็นหะซัน DA
2 6004062616032 นางสาว กัลยานุช กองจินดา DA
3 6004062616041 นาย ฉันทวัฒน์ มิ่งพิมล DA
4 6004062616067 นาย ชุติพนธ์ พัวศรีพันธุ์ DA
5 6004062616083 นาย ณัฐพล เขียวแก่ DA
6 6004062616091 นาย ธณนน เฉลิมทอง DA
7 6004062616105 นาย ธนกฤต เมืองศรี DA
8 6004062616113 นาย ธนภัทร ขจรศักดิ์ชัย DA
9 6004062616130 นาย ปภินวิช หอมมาก DA
10 6004062616148 นาย พงศภัค เทียนจีน DA
11 6004062616172 นาย ภาณุพงศ์ ไชยปัญญา DA
12 6004062616199 นาย เมธี แซ่ฉั่ว DA
13 6004062616202 นาย เมธี โพธิ์ย้อย DA
14 6004062616229 นาย เรืองศักดิ์ วิกรัยเจิดเจริญ DA
15 6004062616237 นาย วรากร ชาติเวทนันท์ DA
16 6004062616245 นาย สิรภพ ศรีมณียานนท์ DA
17 6004062616253 นาย สุพศิน ไตรพจน์ DA
18 6004062616270 นาย อนวัช คล้ายสุด DA
19 6004062616300 นาย ชนันรัตน์ ประสิทธิ์มณฑล DA
20 6004062616326 นางสาว ณัฐปภัสร์ ดิลกจิรพลเลิศ DA
21 6004062616334 นางสาว ประวีณา ดวงจันทร์ DA
22 6004062616369 นาย วริทธิ์ธร สายทอง DA
23 6004062636025 นางสาว กัญญาภัค วังแง่ DB
24 6004062636033 นาย เกียรติไพศาล จันทรา DB
25 6004062636041 นาย เขมชาติ วัลยาภรณ์ DB
26 6004062636050 นาย เขมชาติ ศิริกาญจน์ DB
27 6004062636068 นาย คามิน พลายแสง DB
28 6004062636084 นาย จิรกิตติ์ เปรมสุข DB
29 6004062636092 นาย ชนาธิป ตันวราวุฒิกุล DB
30 6004062636149 นาย ณัฐชนน ตุ้ยโชติ DB
31 6004062636173 นางสาว ธนพร ศรีจิตแจ่ม DB
32 6004062636190 นาย ธนวัต พุ่มพวง DB
33 6004062636203 นาย ธรรมทาน เพิ่มวิชา DB
34 6004062636211 นาย ธวัชชัย แซ่ตัน DB
35 6004062636271 นางสาว ปิยากร วงศ์อริยะนันท์ DB
36 6004062636289 นาย ภัคพล ชินตู้ DB
37 6004062636297 นาย ภูวดล สุวรรณประทีป DB
38 6004062636319 นาย รัชชานนท์ เมฆสุธีพิทักษ์ DB
39 6004062636335 นาย รุ่งอรุณ อุ่นแก้ว DB
40 6004062636343 นางสาว วชิราพร ประเสริฐ DB
41 6004062636351 นางสาว วนัสวรรณ ธงหิมะ DB
42 6004062636360 นาย วรเดช กล่ำภากรณ์ DB
43 6004062636386 นางสาว สวรส สอนภักดี DB
44 6004062636416 นาย อนุวัฒน์ เสาทอง DB
45 6004062636432 นาย อานนท์ จิตระไทย DB