ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 61


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062610017 นาย ณภชัช สุจริตจิตร RA
2 6104062610025 นาย วัชรพงษ์ ชวนะภูธร RA
3 6104062610033 นาย อรรถพล นรชัย RA
4 6104062610041 นาย สิรวิชญ์ เชื่อมสุข RA
5 6104062610050 นาย วิภูพล เหรียญศรีวงศ์ RA
6 6104062610068 นาย ตฤณ ศรีทอง RA
7 6104062610076 นาย ประสงค์ หาญจิระสวัสดิ์ RA
8 6104062610084 นาย วิชญะ เจริญลือชัย RA
9 6104062610092 นางสาว อาซีซ่าร์ ลอดิง RA
10 6104062610106 นาย สุทธวีร์ เอื้อบูรณานนท์ RA
11 6104062610114 นาย ธีรโชติ อิ่มอกใจ RA
12 6104062610122 นาย ชลกวิน วัตรศิริทรัพย์ RA
13 6104062610131 นาย ชนสิษฏ์ แก้วดวงเทียน RA
14 6104062610149 นาย ศุภกร บุญสูงเนิน RA
15 6104062610157 นาย จุลภัทร วงศ์วรรณ RA
16 6104062610173 นาย ธนดล ทองสมบุญ RA
17 6104062610190 นาย พันธุ์พนา วีวงษ์ RA
18 6104062610220 นาย ปรวมินทร์ ผาสุขธรรม RA
19 6104062610246 นาย อภิสิทธิ์ ศรีนวลปาน RA
20 6104062620012 นางสาว จุฬาลักษณ์ ชวนชม RB
21 6104062620021 นาย ชัยพัฒน์ จงสุขศิริ RB
22 6104062620047 นาย เดชาธร เเหลมม่วง RB
23 6104062620055 นาย ธรรพ์ณธร จิตต์น้อม RB
24 6104062620071 นางสาว เบญญา ประเสริฐสิริสิทธิ์ RB
25 6104062620080 นาย ปกรณ์ อภิรักษ์ขิต RB
26 6104062620098 นางสาว พิชชา เสรีพาณิชย์การ RB
27 6104062620101 นาย ภูมิพัฒน์ ฐานไชยพัฒน์ RB
28 6104062620110 นางสาว รุ่งนภา ทองเทือก RB
29 6104062620128 นาย สิรวิชญ์ สุวรรณาคิน RB
30 6104062620144 นาย กฤตนนท์ สอนสังข์ RB
31 6104062620161 นาย เสกสรรค์ โนนมี RB
32 6104062620179 นาย อภิสิทธิ์ ผิวผ่อง RB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  (CHR) 
chaiwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062630018 นาย บุญพฤทธิ์ เอื้อวัฒนกุลวิไล RC
2 6104062630026 นาย วันชัย ธนาประเสริฐสุข RC
3 6104062630034 นาย ธนากร แต้มกระโทก RC
4 6104062630042 นาย เดช เดชาบูรพา RC
5 6104062630069 นาย สถาพร เอื้อพัฒนา RC
6 6104062630077 นาย ธนัท พรหมพิริยา RC
7 6104062630085 นางสาว อรกานต์ ชวดรัมย์ RC
8 6104062630093 นาย นรุตม์ชัย หนองหาญ RC
9 6104062630107 นาย อิงชรัฐ คุณานพรัตน์ RC
10 6104062630115 นาย มนตรี ชินพงศ์พาณิชย์ RC
11 6104062630123 นางสาว ณัฐธิดา รัตนภานพ RC
12 6104062630158 นาย ธีรภัทร สมบัติวงค์ RC
13 6104062630166 นางสาว ชนานาถ ปิยะสรนาท RC
14 6104062630174 นาย กฤติเดช เจียวชิระกุล RC
15 6104062630182 นางสาว อัณจิดาห์ ธนตรีโรจน์ RC
16 6104062630204 นาย ศตายุ สมอโณทัย RC
17 6104062630212 นาย รัฐภูมิ เรืองกล้า RC
18 6104062630221 นาย นราธิป เภาศรี RC
19 6104062630247 นางสาว สุจิรา มีความสุข RC
20 6104062630263 นาย จิรวัฒน์ เผือดจันทึก RC
21 6104062630280 นาย พิศุทธิ์ รุ่งพุทธิกุล RC
22 6104062630298 นาย อัฏฐพงษ์ ชุ่มเมืองปัก RC
23 6104062630301 นาย ธนวัฒน์ กุลาตี RC
24 6104062630310 นาย อภิสิทธิ์ แซ่ตั้ง RC
25 6104062630328 นาย ณัฐธัญพงศ์ ละหุ่งเพ็ชร RC

อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา  (RSR) 
san.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062630336 นางสาว กัลย์สุดา ธนกิติวิรุฬ RC
2 6104062630352 นางสาว สุภาวดี อุปติ RC
3 6104062630361 นางสาว สุกัญญา บุญประเสริฐ RC
4 6104062630379 นางสาว ปิยาภรณ์ ฉ่ำสดใส RC
5 6104062630387 นางสาว คัธรินทร์ คุ้มมงคล RC
6 6104062630395 นาย กิตติศักดิ์ ปุณยานันต์ RC
7 6104062630409 นางสาว กนกกร อยู่สุข RC
8 6104062630417 นาย ชลดรงค์ ดุจจานุทัศน์ RC
9 6104062630425 นาย พงศ์สิริ มารุต RC
10 6104062630433 นางสาว อัจฉรา วงศ์มณี RC
11 6104062630441 นาย ณพล ศรีสุวรรณ RC
12 6104062630468 นาย กนกพล พรหมมีศรี RC
13 6104062630476 นาย จิรัชกฤษณ์ ทามาศรี RC
14 6104062630484 นางสาว เบญจวรรณ วันจันทร์ RC
15 6104062630492 นาย สินพล จันทร์เศรษฐี RC
16 6104062630506 นาย ศุภชัย พีระชัยรัตน์ RC
17 6104062630514 นาย จักรเพชร วงศ์มณี RC
18 6104062630522 นาย โชติ วงศ์บุษกร RC
19 6104062630531 นาย อภิชาญ สมบูรณ์ศรี RC
20 6104062630549 นาย ชาคริต ชัยมาลา RC
21 6104062630557 นางสาว ปภาวริทร์ อารีสงเคราะห์กุล RC
22 6104062630565 นาย วรพงษ์ ภาณุพินทุ RC
23 6104062630573 นางสาว พิชญ์สินี ชุนสนิท RC
24 6104062630581 นางสาว เบ็ญญา ทรัพย์วัฒนานุกูล RC
25 6104062630590 นาย จตุรภัทร จันทรังษ์ RC
26 6104062630603 นางสาว อภิญญา บึงมุม RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม  (NKS) 
nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062616015 นาย ตุลธร ฟักอินทร์ DA
2 6104062616023 นางสาว ธนัญญา ว่องเกียรติกุล DA
3 6104062616031 นาย สหัสวรรษ ตั้นจาด DA
4 6104062616040 นาย นพรุจ สว่างวุฒิไกร DA
5 6104062616058 นาย วายุ รักสนิท DA
6 6104062616066 นาย เจษฎา นันติ DA
7 6104062616074 นาย กรวิชญ์ ตาทอง DA
8 6104062616112 นาย ธีระ พรสิริภักดี DA
9 6104062616121 นาย นภวรรษ โพธิแดน DA
10 6104062616139 นาย นิธิภัทร กิจสำเร็จ DA
11 6104062616147 นาย พีรภัทร์ บัวไขย์ DA
12 6104062616155 นาย วทัญญู ยั่งยืน DA
13 6104062616163 นาย ศตวรรษ ตุ๊สำราญ DA
14 6104062616171 นาย ศวัส ทองชิว DA
15 6104062616180 นาย ธนรัตน์ กิจจำเนียร DA
16 6104062616201 นาย พชรภรรษ โรจน์ศิริกุลกิตติ DA
17 6104062616210 นางสาว เพ็ญพิชชา จันทา DA
18 6104062616228 นาย สุรเดช คำมูล DA
19 6104062616236 นาย กรนันท์ คุ้มรักษ์ DA
20 6104062616244 นาย เก้าเสาร์ กุลฑลรัตน์ DA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์  (SWK) 
suwatchai.k@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062636016 นางสาว สุเมธี หินทอง DB
2 6104062636024 นาย ทศพร อมศิริ DB
3 6104062636059 นางสาว พรศิริ ยืนยงค์ DB
4 6104062636075 นางสาว ภัณฑิรา นิยม DB
5 6104062636105 นาย ภาณุ โห้เฉื่อย DB
6 6104062636121 นาย จักริน เจริญสุวรรณ DB
7 6104062636130 นาย ทีปกร พุ่มพันธ์ DB
8 6104062636148 นาย ญาณกร ยุติพงษ์ DB
9 6104062636181 นาย อินทัช ชัยรักษ์สิริกุล DB
10 6104062636211 นาย กฤติน สังขรัตน์ DB
11 6104062636229 นาย วรพนธ์ อุปแก้ว DB
12 6104062636245 นาย สุทธวัจน์ ชุนณวงษ์ DB
13 6104062636253 นางสาว ลีลาวดี สุดอ่อง DB
14 6104062636261 นางสาว มัชฌิมา จันทร์พาณิชย์ DB
15 6104062636288 นาย ธีรนันท์ สว่างนวล DB
16 6104062636300 นางสาว พัชราภรณ์ วีระเพ็ชร์ DB
17 6104062636318 นาย สิรวิชญ์ แก้วสกุณี DB
18 6104062636326 นางสาว วิริยาภรณ์ ไชยสงคราม DB
19 6104062636334 นางสาว ชนิสรา สุวรรณธนานนท์ DB

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล (TNA) 
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104062661029 นางสาว นัฏวรรณ แสงสี่ CSB
2 6104062661037 นาย ธนดล ดาผิวดี CSB
3 6104062661045 นาย วรกฤช วุฒิพันธุ์ CSB
4 6104062661053 นาย ธีรพัฒน์ หงส์วรพิพัฒน์ CSB
5 6104062661088 นาย ธีรศักดิ์ ประภากรวณิชกุล CSB
6 6104062661100 นาย ฐิติศักดิ์ สุทธิสุนทรินทร์ CSB
7 6104062661118 นาย ชลสิทธิ์ ถาวรยิ่ง CSB
8 6104062661126 นาย ชนานนท์ ลิ้มพลาสุข CSB
9 6104062661134 นาย เนติพล บุญพระ CSB
10 6104062661142 นาย นิพิฐพงศ์ แตรตุลาการ CSB
11 6104062661151 นาย ภูมิ ยุกแผน CSB
12 6104062661169 นาย วรเมธ รังกูล CSB
13 6104062661207 นาย ศศิวัชร นิธิพิเชฐ CSB
14 6104062661215 นาย สหัสวรรษ สุบูรณ์ CSB
15 6104062661231 นาย ภัคพงศ์ คงบาล CSB
16 6104062662017 นางสาว จิรญาดา สุขสว่างผล CSB
17 6104062662033 นาย สงกรานต์ หอธรรม CSB
18 6104062663021 นาย ไกรวิชญ์ วงค์พิพันธ์ CSB
19 6104062663030 นาย พันธวิศ บูรศิริรักษ์ CSB