ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 62


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์  (ADP) 
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062610016 นาย ชาติชญานันท์ มรรคณา RA
2 6204062610024 นางสาว เณศรา ห่อจันทร์ RA
3 6204062610041 นาย ธีรพจน์ นามวิชา RA
4 6204062610067 นาย นครินทร์ สุขแพ RA
5 6204062610075 นาย นันทภพ ดวงสุวรรณ RA
6 6204062610091 นาย ปิติภาคย์ จิรหิรัญกิตติ์ RA
7 6204062610105 นาย ปิยากร ทองจันทร์ RA
8 6204062610113 นาย ปุณยวีร์ เจียรพรรณี RA
9 6204062610148 นาย วิศิษฐ์พล อันตรเสน RA
10 6204062610156 นาย สิริวุฒ ล่องสกุล RA
11 6204062663080 นางสาว พรรณลักษณ์ รักษ์แสงสว่าง CSB
12 6204062663101 นาย วิทย์พงศ์ ภัทรศรีอังควรา CSB
13 6204062663110 นาย สัณฐิติ ชุตินันทกุล CSB
14 6204062663128 นาย อัมมาร์ เชื้อผู้ดี CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์  (LPP) 
luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062620011 นางสาว ศศิกานต์ ใจซื่อ RB
2 6204062620020 นางสาว ชมลดา ชมศร RB
3 6204062620038 นางสาว วนัชพร เชื้อวิวัฒน์ RB
4 6204062620046 นาย สิทธิโชค นรจีน RB
5 6204062620054 นาย ศุภโชติ ปาลพันธุ์ RB
6 6204062620062 นาย ภัทรพล พรศิริรุ่ง RB
7 6204062620071 นางสาว อาริยา พรหมหากุล RB
8 6204062620089 นาย วสิษฐ์พล เรืองภักดี RB
9 6204062620097 นาย ณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์ RB
10 6204062620101 นาย กิตติฌาน ศิริโสภณา RB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์  (SWK) 
suwatchai.k@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062620119 นาย ศักรินทร์ สิมมา RB
2 6204062620127 นางสาว พรธิดา โพธิ์ใบ RB
3 6204062620143 นาย ชยุตพล วรพิพัฒนกุล RB
4 6204062620151 นาย กริช รัตนพันธุ์จักร์ RB
5 6204062620160 นาย ทินภัทร ทิมโต RB
6 6204062620178 นาย ศุภกฤต ศรีไสว RB
7 6204062620186 นาย กัปตัน เงินทองรัตนกุล RB
8 6204062620194 นาย จิรสิน คงศิริ RB
9 6204062620208 นาย วุฒิศักดิ์ จออนันต์ RB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์  (NSN) 
nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630017 นาย ธนากร นิทรัพย์ RC
2 6204062630025 นางสาว อารยา คำลอย RC
3 6204062630033 นางสาว นิชกานต์ กาบแก้ว RC
4 6204062630050 นางสาว ธัญญาทิพย์ สอนวงศา RC
5 6204062630068 นาย ณัฐวุฒิ เตชสกุลวุฒิชัย RC
6 6204062630076 นาย จตุพล พงษ์ภักดี RC
7 6204062630084 นาย ธีรพงศ์ แจงทนง RC

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย  (ENS) 
earn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630092 นาย ธนายุทธ มากเทพพงษ์ RC
2 6204062630106 นางสาว กรกนก ขอประสิทธิ์ RC
3 6204062630114 นางสาว พัชรินทร์ คำมะนา RC
4 6204062630122 นางสาว พรพรรณ แซ่ฉั่ว RC
5 6204062630131 นาย พีรพล หาญวัฒนะชัย RC
6 6204062630149 นางสาว อุษณกร ชินก้องหล้า RC
7 6204062630157 นางสาว กิตติมา มูลอามาตร RC
8 6204062630165 นางสาว ณัฐมน มิตตานนท์สกุล RC
9 6204062660081 นาย บวรพล จิตต์อุไร CSB
10 6204062660099 นางสาว สุประภา เพราะสวน CSB
11 6204062660129 นาย เจตณัฐ นครเขตต์ CSB
12 6204062660161 นาย ธีรุตม์ มุทะสินธุ์ CSB
13 6204062660196 นาย พศวีร์ กิ่งจันทร์ CSB
14 6204062660218 นาย ภูรินท์ รุ่งฉัตร CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630173 นางสาว ณัฐณภัทร สันติวัฒนานนท์ RC
2 6204062630190 นาย พัสกร สุวรรณวุฒิพิจัย RC
3 6204062630211 นางสาว ปุณยวีร์ ทองกลัด RC
4 6204062630220 นางสาว บุษฬากรม์ ภู่รัตนสิริ RC
5 6204062630246 นาย ปัญญพล ชูเกียรติไพศาล RC

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์  (PRV) 
porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
Line ID:0897771777
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630254 นาย ธนพัฒน์ พิมพ์บุตร RC
2 6204062630262 นาย ถิรวัฒน์ นางาม RC
3 6204062630271 นาย อัษฎาวุธ ใจภักดี RC
4 6204062630289 นาย นครินทร์ หงษ์อ่อน RC
5 6204062630297 นาย เอกรัฐ ศรีเสวต RC
6 6204062630301 นาย อรรณพ ปั้นม่วงแดง RC
7 6204062630327 นางสาว สิริอาภา ปานทอง RC

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี  (GDP) 
gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630335 นาย พีรพัฒน์ ศรียานนท์ RC
2 6204062630343 นาย ปณิธิ แก้วเจริญ RC
3 6204062630351 นางสาว ศศิกานต์ คงสตรี RC
4 6204062630360 นาย ธน สิงหนาท RC
5 6204062630378 นาย กฤษณะ ยางจ้าน RC
6 6204062630386 นางสาว รัตน์สุคนธ์ ม่วงสว่าง RC
7 6204062630394 นาย ชคัทพล พรหมณี RC
8 6204062630408 นาย คุณาธิป สุขทวี RC

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์  (BLT)  
benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630416 นางสาว รมย์นลิน รุ่งโรจน์ RC
2 6204062630424 นางสาว อัญชิษฐา คชศิลา RC
3 6204062630441 นาย ธาดา อาจหาญ RC
4 6204062630467 นางสาว จิรันทร์ธนิน กิตติวิริยะ RC
5 6204062630475 นาย ชยากร สาทพันธ์ RC
6 6204062630483 นาย พริษฐ์ สุขสมบูรณ์ RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  (CHR) 
chaiwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630491 นาย นันทพงศ์ ดวงจินดา RC
2 6204062630505 นาย ณภัทร เอี่ยมเงิน RC
3 6204062630513 นาย ธนวัฒน์ พุ่มโพธิ์ทอง RC
4 6204062630521 นาย อัครชัย มีศิริ RC
5 6204062630548 นางสาว จิราพร สุวรรณวิเวก RC
6 6204062630556 นาย วีรภัทร สมานวณิชย์ RC

อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์  (PLS) 
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630572 นาย ศตวรรษ บ่อยกระโทก RC
2 6204062630581 นาย ธนวิชญ์ คงทอง RC
3 6204062630599 นาย วงศธร บริสุทธิกุล RC
4 6204062630602 นางสาว อโรญา ชมพิมาย RC
5 6204062630611 นางสาว ธันย์ชนก ทองสุข RC
6 6204062630629 นาย วิศิฐศักดิ์ คำทา RC
7 6204062630637 นาย อดุลย์ ผิวงาม RC

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD) 
E-mail: nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630653 นางสาว ภัทราพร บรรจงเกตุ RC
2 6204062630661 นางสาว ปิยธิดา โยธาฤทธิ์ RC
3 6204062630670 นาย ศิวัช พุทธบุรี RC
4 6204062630688 นาย พุทธบุตร ปัญญาประชุม RC
5 6204062630696 นางสาว สิริวรรณ ปูคะธรรม RC
6 6204062630700 นาย เกียรติภูมิ บังค่าย RC
7 6204062630718 นางสาว ศิรินภา คำน้อย RC
8 6204062630726 นาย สุทธวีร์ กันต๊ะ RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม  (NKS) 
Nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062630734 นางสาว โยษิตา ขำชัยภูมิ RC
2 6204062630742 นาย กิตติศักดิ์ หมายชัย RC
3 6204062630769 นางสาว สุภัชญา ทองม่วง RC
4 6204062630777 นาย เจษฎาพร ช้างเผือก RC
5 6204062630785 นาย สรวิศ ทรัพย์วุฒิเลิศ RC
6 6204062630793 นางสาว ฐิติกาณฑ์ โภคาวัฒนกุล RC
7 6204062630807 นางสาว พัชรีพร รักวิเชียร RC
8 6204062630815 นาย ชญานนท์ วิสุทธิธรรม RC
9 6204062630823 นางสาว ศุภกานต์ รัตนคม RC
10 6204062630831 นาย ประกฤษฎิ์ แต้มจันทร์ RC
11 6204062630840 นางสาว ธารพิสุทธิ์ แสงศรี RC
12 6204062630858 นางสาว กฤษกร บุดสา RC
13 6204062630866 นาย ศิษฏพัชร์ ดาดไธสง RC
14 6204062630874 นาย ภาณุพงศ์ แซ่เจิง RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์  (KAB) 
khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062616014 นาย กฤติน จันทรประชุม DA
2 6204062616022 นาย จิรเมธ มนตรีไชย DA
3 6204062616031 นาย เจนวิทย์ มุงสูงเนิน DA
4 6204062616049 นาย ชีวเทพ เทศทองลา DA
5 6204062616057 นาย ธนธรณ์ อยู่เย็น DA
6 6204062616065 นาย นโรดม ญาตินิมิตร DA
7 6204062616081 นาย พิทยา ศรีหล้า DA
8 6204062616103 นาย วชิรวิชญ์ คล้ายขาว DA
9 6204062616111 นาย วรัศฐ์ เย็นใจประเสริฐ DA
10 6204062616120 นาย เศรษฐธร โสมรักษ์ DA
11 6204062616138 นางสาว สุมนชา แก้วกระบิล DA
12 6204062616146 นาย สุวิจักขณ์ มัทยาท DA
13 6204062616154 นาย ธนานนท์ คุณาอัครวุฒิ DA
14 6204062616162 นาย กรวิชญ์ มูลสาร DA
15 6204062616197 นาย พงศ์ราม พึ่งบุญ ณ อยุธยา DA
16 6204062616201 นาย วริทธิ์ธร ปรียวัฒนา DA
17 6204062616219 นาย กิตติเชษฐ์ อดุลย์โรจน์ DA
18 6204062616235 นาย ณัฐกิตต์ ขุนทอง DA
19 6204062616243 นาย ณัฐภวัต วิไลกุล DA
20 6204062616251 นาย บริวัตร จิรบัณฑิตย์สกุล DA
21 6204062616260 นางสาว ปริญญาดา จุ้ยเจริญ DA
22 6204062616278 นาย พชร อินทร์ประเสริฐ DA
23 6204062616286 นาย พรธนา เสาเวียง DA
24 6204062616294 นางสาว พัตรพิมล สุภาทิพย์ DA
25 6204062616308 นางสาว พิมพิชชา ชัยศิริ DA
26 6204062616316 นาย ภูชิชย์ เสงี่ยมกิ่ง DA
27 6204062616324 นางสาว รินรดา ขุนจบเมือง DA
28 6204062616332 นาย วงศธร สุขนฤมิตร DA
29 6204062616341 นางสาว ศุภิสรา เส็งดอนไพร DA
30 6204062616359 นาย สิทธินันท์ พัฒนานันท์ DA
31 6204062616367 นาย สุภวินท์ ปิติโชตินันท์ DA

อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท  (AWS) 
E-mail:anusorn.w@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062636015 นาย กฤษดา เงินงาม DB
2 6204062636031 นาย คงคุณาณัฏฐ พิทักษ์นราเลิศ DB
3 6204062636040 นาย จีรพัฒน์ ราศรีชัย DB
4 6204062636058 นางสาว จุฑามณี ทัพทวี DB
5 6204062636066 นาย ชัชชวัล ทักษ์ธนโชติ DB
6 6204062636074 นาย ชัยอนันต์ ปิยะธรรมกุล DB
7 6204062636091 นางสาว ณัฐกนก รุ้งสิริเดชา DB
8 6204062636112 นาย ธงทอง ผึ่งผาย DB
9 6204062636121 นาย ธนกร เดชะพิพัฒน์สกุล DB
10 6204062636139 นาย ธนพงษ์ สารเสนา DB
11 6204062636147 นาย ธนวัฒน์ บัวลา DB
12 6204062636163 นาย พงศฑล ทะโทน DB
13 6204062636171 นาย พบธรรม พิสิฐรัตนวงศ์ DB
14 6204062636180 นางสาว พิมพ์ชนก ดำริชอบ DB
15 6204062636198 นาย ภาคภูมิ สุวรรณวิจิตร DB
16 6204062636210 นาย เมธวิน อุกฤษฏ์อัสดร DB
17 6204062636228 นาย วงศพัทธ์ ว่องเวสสะ DB
18 6204062636252 นางสาว วรรณศิริ วะเศษสร้อย DB
19 6204062636261 นางสาว วรินยุพา กีรติชยังกูร DB
20 6204062636279 นาย วัฒนา อุปรัตน์ DB
21 6204062636287 นาย วิชาญ ซากาอิ DB
22 6204062636295 นางสาว สโรชา บรรพลา DB
23 6204062636309 นาย สุทธิพงษ์ สระแก้ว DB
24 6204062636317 นางสาว สุธิตา ปรียากร DB
25 6204062636325 นาย อนิรุส คำน้อย DB
26 6204062636368 นาย ศุภกร ใจสถาน DB

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล (TNA)  
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062660013 นาย กษิดิ์เดช ชูสมภพ CSB
2 6204062660021 นาย เจษฎา ภูทอง CSB
3 6204062660030 นาย ชญานิน สุพาวาณิชย์ CSB
4 6204062660048 นาย ณัฐชัย ศุภโรจนี CSB
5 6204062660056 นางสาว ณัฐธิดา อริวันนา CSB
6 6204062660072 นาย ธนดิษฐ์ เจริญสุทธิธรรม CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์  (SSP) 
sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062660242 นางสาว ศวรรยา วานิชยาภรณ์ CSB
2 6204062660251 นาย สุรสีห์ สุวรรณปาล CSB
3 6204062663021 นาย ชิษณุพงศ์ บุนนาค CSB
4 6204062663055 นางสาว บุญธิดา ภูผาสุข CSB
5 6204062663063 นางสาว ปณิตา แก้วสีแดง CSB