ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 63


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์ (SWK) 
suwatchai.k@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062610015 นาย ธนกฤต โรจน์ศักดิ์ถาวร RA
2 6304062610023 นางสาว กมลชนก โกศัลวัฒน์ RA
3 6304062610031 นาย กันตพัฒน์ หล่อไชยกุล RA
4 6304062610040 นางสาว เขมจิรา วงศ์บุญธรา RA
5 6304062610058 นางสาว จิดาภา อภิสกุลชาติ RA
6 6304062610066 นาย พิพัฒนะ องค์มณี RA
7 6304062610074 นาย ภคิน เนียมสอน RA
8 6304062610082 นาย ภาณุวิชญ์ ศรีอุดมเดชสกุล RA
9 6304062610091 นางสาว มนิชนัญญ์ ตรีรัตนาพิทักษ์ RA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์  (LPP) 
luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062610104 นาย วิรวัฒน์ วิริยะรังสรรค์ RA
2 6304062610112 นาย ศุภกร อินนุพัฒน์ RA
3 6304062610121 นาย สิทธิเดช ลาดเส RA
4 6304062610139 นาย สิปปกร ใช้อุดม RA
5 6304062610147 นางสาว อภิญญา อินสุวรรณ RA
1 6304062620011 นาย จตุณัฐพงศ์ เลิศพงศ์เจริญ RB
2 6304062620029 นาย จิรายุ วิชชาขจร RB
3 6304062620037 นาย เจษฎา เพ็ชรไทย RB
4 6304062620045 นาย เจษฎาภรณ์ พาณิชพิสิฐ RB
5 6304062620053 นาย ณภัทร สาทิพย์จันทร์ RB

อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์   (PLS) 
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062620061 นางสาว ณัชริกา กันทะสอน RB
2 6304062620070 นาย ณัฐดนัย กลิ่นชั้น RB
3 6304062620088 นางสาว ณัฐวรรณ ศรีพิบูลย์ RB
4 6304062620096 นางสาว ณัฐวีร์ วิไลนำโชคชัย RB
5 6304062620118 นางสาว เปรมกมล ขาวสว่าง RB
6 6304062620126 นาย พงศกร แก้วจันทร์ฤทธิ์ RB
7 6304062620134 นาย พีรภัทร เทียนสวัสดิ์ RB
8 6304062620142 นางสาว อรปรียา พึ่งชู RB
9 6304062620169 นาย สิทธิศักดิ์ รอดพระยา RB

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน (NSD) 
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630016 นางสาว กฤษญา โมรา RC
2 6304062630024 นาย กิตติภูมิ สุขเกษม RC
3 6304062630032 นาย คัชตบดี เอี่ยมสอาด RC
4 6304062630041 นาย จิตรภาณุ มีมุทา RC
5 6304062630059 นาย จีระพงศ์ แสนโพธิ์ RC
6 6304062630067 นาย เจตวัฑฒน์ เกิดโภคทรัพย์ RC
7 6304062630075 นาย ฉัตรเพชร ฉัตรปัญญาพร RC
8 6304062630083 นางสาว ฌานิศา อิ่มลิ้มทาน RC
9 6304062630091 นางสาว ณัชชา วิเศษสุทธิ์ RC

รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์  (BLT) 
benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630105 นาย ณัฐชนนท์ โชติกวณิชย์ RC
2 6304062630121 นางสาว ดารินทร รัฐนันทมงคล RC
3 6304062630130 นาย ทินกร บุญทอง RC
4 6304062630148 นาย ธนกฤต เจริญกิจ RC
5 6304062630156 นาย ธนาธร ทะวระสันต์ RC
6 6304062630164 นางสาว ธนาภา ธาดาสีห์ RC
7 6304062630172 นางสาว ธนารีย์ บริบูรณ์หิรัญ RC
8 6304062630181 นาย ธีระพัฒน์ เงินจันทร์ RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  (CHR) 
chaiwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630199 นางสาว เนตรธิดา คเชนกูล RC
2 6304062630202 นางสาว ปณิตา โสรถาวร RC
3 6304062630211 นาย ปรีชา ทิพวัน RC
4 6304062630229 นางสาว ปวีณอร สำลี RC
5 6304062630237 นาย ปัญญ์ จันทิชัย RC
6 6304062630245 นางสาว ปาลิตา บุญเกื้อ RC
7 6304062630253 นาย ปิยังกูร แย้มทองดี RC
8 6304062630261 นางสาว ปุณยนุช แสงจันทร์ RC
9 6304062630270 นาย ปุรเชษฐ์ โลนุช RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์  (KAB) 
khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630288 นาย พนธกร ศรีคำ RC
2 6304062630296 นางสาว พรผกา คำลิดง RC
3 6304062630318 นาย พานุพงษ์ ทองเพ็ชร์ RC
4 6304062630326 นางสาว พิมพ์ภัทรพร กิจสถิตย์ RC
5 6304062630334 นางสาว พิมพ์มาดา สมบูรณ์เศรษฐ์ RC
6 6304062630342 นาย พิรุณธรรม สะราคำ RC
7 6304062630351 นาย พุฒิพงศ์ ทรัพย์ประสงค์ RC
8 6304062630369 นางสาว เพชรอาภรณ์ สนธิไชย RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630377 นางสาว ไพลิน ศรีประทุม RC
2 6304062630385 นาย ภคพล นงค์จั่น RC
3 6304062630393 นางสาว ภัททิยา เจนถนอมม้า RC
4 6304062630407 นางสาว ภาสินี พรมเมืองดี RC
5 6304062630415 นางสาว มาริษา ทัศนธารากร RC
6 6304062630423 นางสาว เมธาวี ลวนะลาภานนท์ RC
7 6304062630431 นาย รวิชาญ แซ่ลิ้ม RC
8 6304062630440 นางสาว วรารัตน์ ปัจจุสานนท์ RC
9 6304062630458 นาย วรินทร น้ำสอาด RC

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี  (GDP) 
gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062630466 นาย วุฒิพงศ์ บวรกุลวัฒน์ RC
2 6304062630474 นางสาว ศิริขวัญ ว่องวงศ์วิเศษ RC
3 6304062630482 นางสาว ศิริญญา คอนพิทักษ์ RC
4 6304062630491 นาย สิรภพ แดงช่วง RC
5 6304062630504 นาย สิรภัทร จิรกิตตยากร RC
6 6304062630512 นางสาว สุชาดา เปลียสงฆ์ RC
7 6304062630521 นาย สุพัฒนนท์ แสงทอง RC
8 6304062630539 นาย สุวรุณ ศิริกุลพิสุทธิ์ RC
9 6304062630547 นาย อัครพล ศรีเลืองพันธ์ RC

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์ (PRV) 
porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
Line ID:0897771777
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062616013 นาย กริน นนทจิตต์ DA
2 6304062616021 นาย กฤติน พรหมสิรินิมิต DA
3 6304062616030 นาย กฤษดากร ศรีบรรจง DA
4 6304062616048 นาย จตุรภัทร ศรัณย์วิริยะพงศ์ DA
5 6304062616056 นางสาว จิราภา ห้วงยศ DA
6 6304062616064 นาย จุลนพภ์ ขำเสถียร DA
7 6304062616072 นางสาว จุฬารัตน์ บุญจันทร์ DA

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  (TNA)
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062616102 นาย ธนกฤต ดีพาชู DA
2 6304062616111 นาย ธนภูมิ ศิริพันธ์ DA
3 6304062616129 นาย ธวัชชัย เกิดสมบูรณ์ DA
4 6304062616137 นางสาว นภัสสร สิงห์ทอน DA
5 6304062616145 นางสาว นิชานันท์ สุขพันธ์ DA
6 6304062616153 นางสาว เบญญาภา ชวเจริญพันธ์ DA
7 6304062616170 นาย ปรมี ศรีสมทรัพย์ DA
8 6304062616188 นางสาว ปิยวรรณ แปงนุจา DA
9 6304062616196 นางสาว ปุณยภา แต้อวง DA

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม  (NKS) 
nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062616200 นาย พชร เขียวสอาด DA
2 6304062616226 นาย พีรวุฒิ เขียวน้อย DA
3 6304062616234 นาย ภควิชญ์ จันทร์จร DA
4 6304062616242 นาย ภัทรกร กิตติวรปัญญา DA
5 6304062616251 นาย วรพล บุญลือพันธ์ DA
6 6304062616269 นาย ศุภชัย สุวรรณสิงห์ DA
7 6304062616285 นาย สุวิจักขณ์ วิตตินานนท์ DA
8 6304062616293 นาย อนพัทย์ หมั่นการนา DA

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย  (ENS) 
earn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062636022 นาย กวิภัฎ แสนสม DB
2 6304062636031 นางสาว กิตติยา แดงประภา DB
3 6304062636049 นาย คุณนนท์ ลิ่มสุวรรณ์ DB
4 6304062636057 นาย จักรพงษ์ บุญเงิน DB
5 6304062636065 นาย จิรายุส หลวงนา DB
6 6304062636073 นาย จิราวัฒน์ ลีวัฒนะ DB
7 6304062636081 นางสาว จุฑารัตน์ ลิ่มกองลาภ DB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์  (NSN) 
nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062636090 นาย จุลพงศ์ เทพจันทร์ DB
2 6304062636103 นาย ชนินทร์ สิริโรจนากร DB
3 6304062636111 นาย ชาญวิทย์ จันทร์ทิพย์ DB
4 6304062636120 นาย ทรงธรรม คงสมปราชญ์ DB
5 6304062636138 นาย ทศวรรษ พูลสวัสดิ์ DB
6 6304062636146 นาย ธนพล สิงห์สถิตย์ DB
7 6304062636154 นาย ธนวัฒน์ ประดิษฐ์ดวง DB

อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา  (SRS) 
san.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062636171 นางสาว ปริภาดา จิตตจารุ DB
2 6304062636189 นาย ปริยวิศว์ เมืองกุลนันท์ DB
3 6304062636197 นาย ปารมี พันธุ์เสือ DB
4 6304062636201 นาย ปิยวัฒน์ ต๋าอ่อน DB
5 6304062636219 นาย พงศภัค นิลเพชร DB
6 6304062636227 นาย ภรัณยู โสภณกิตติกุลชัย DB
7 6304062636235 นาย ภานุพงศ์ ปุญเขตต์ DB
8 6304062636243 นาย ภูมิ ภูมี DB

อาจารย์ อนุสรณ์ วงษ์สนิท  (AWS) 
anusorn.w@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062636251 นาย ภูมิชนก ฉายานนท์ DB
2 6304062636260 นาย ยศศรัณย์ ยศกันโท DB
3 6304062636278 นางสาว รุ่งกานต์ แสงนวล DB
4 6304062636286 นาย ศุภศิษฏ์ ชินสา DB
5 6304062636308 นางสาว สิรภัทร ซอพรมราช DB
6 6304062636316 นาย สุประวีณ์ ลู่พรธนพัฒน์ DB
7 6304062636324 นาย อดิศักดิ์ คำสมบัติ DB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์  (ADP) 
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062660012 นาย ธีรภัทร์ ศรีบัวพันธุ์ CSB
2 6304062660021 นาย นราวุฒิ โรจน์นิรันดร์ชัย CSB
3 6304062660039 นาย กวิน ไชยธวัช CSB
4 6304062660047 นาย พรพิพัฒน์ อุตมวุฒิกำจร CSB
5 6304062660055 นาย อาภาวุฒิ รื่นอารมย์ CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์  (SSP) 
sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062663020 นาย จิรเมธ จินตนาการ CSB
2 6304062663038 นางสาว ชนัญชิดา อรรถสิริชัย CSB
3 6304062663054 นาย ธานี ศรีภิรมย์ CSB
4 6304062663062 นาย พรนที ประกิ่ง CSB
5 6304062663071 นาย ภาณุพงศ์ สิงห์ดี CSB