ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 64


รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี (GDP) 
gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062610014 นาย กพัสส์ พิรธิติธนันท์
2 6404062610022 นาย กีรติ มาทอง
3 6404062610031 นาย เขมนันท์ ปราบมาก
4 6404062610049 นาย ชมพูภูคา ทันตาหะ
5 6404062610057 นาย ชลวิทย์ ศรีสุภาพ
6 6404062610065 นาย ชาคริต กาญจนกิตติไพศาล
7 6404062610073 นาย ณัฐชัย อรุณกิจเจริญ
8 6404062610081 นาย ธัชไธย์ ดวงงาม
9 6404062610090 นางสาว นันทินี แสวงโชคพาหะ
10 6404062610103 นาย บดินทร์ชัย ปาลิไชยวัฒน์
11 6404062610111 นาย ปรมินทร์ เอมโกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์  (KAB) 
khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062610120 นาย ปิติกร วงศ์ทองอ่อน
2 6404062610138 นาย พชร เต็มใจ
3 6404062610146 นาย พศวัต วัดวิทยาคุณ
4 6404062610154 นาย พิสิษฐ์ โกทองเจริญ
5 6404062610162 นาย พีรภัทร ต้นคำ
6 6404062610171 นาย พุทธคุณ สวนสำราญ
7 6404062610189 นาย ภาณุพันธุ์ ชัยปัญญา
8 6404062610197 นาย ยุทธการ อินทรสินธุ์
9 6404062610201 นาย วุฒิชัย ตันตระกุล
10 6404062610219 นาย อนาวิล อินหอม
11 6404062610227 นาย กันตภูมิ วรัญญาณ
12 6404062610235 นางสาว จุฑารัตน์ นารถสูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวัจชัย กมลสันติโรจน์  (SWK) 
suwatchai.k@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062610243 นาย ณัฐนันท์ หาญณรงค์
2 6404062610251 นาย ณัฐวุฒิ อาบสา
3 6404062610260 นาย เดชยา เกิดวาจา
4 6404062610278 นาย ธาดาพงศ์ สุนทรดำรงศักดิ์
5 6404062610286 นาย นพดล เกียรติศิริ
6 6404062610294 นาย นิวัฒน์ เสียงใส
7 6404062610316 นางสาว ปวิตา สุภาทิพย์
8 6404062610324 นาย พชร วรวัตร
9 6404062610341 นาย มนัสวิน ดีมา
10 6404062610359 นางสาว รุจรวี เวชศาสตร์
11 6404062610367 นาย วิสิฐ พูลสวัสดิ์
12 6404062610308 นาย ปรรณวิชญ์ ปูนแสงหิรัญ
13 6404062610332 นาย พัชรดนัย สุขสอาด

อาจารย์ ดร. ธรรศฏภณ สุระศักดิ์  (TSR)  
thattapon.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062610375 นาย สราวุธ จานสิบสี
2 6404062610383 นาย อนันธวัชชัย ศิริวรรณ
3 6404062610391 นาย กรณ์มงคล ฤสิงห์พิชย์
4 6404062610405 นาย ณภัทร ภมรสูตร
5 6404062610413 นาย ณัฐพล วัฒนเดช
6 6404062610421 นางสาว ภัทชณิดา ธัญญเจริญ
7 6404062610430 นาย ภานุพล นิลทับ
8 6404062610448 นางสาว หุสนา สาและ
9 6404062610456 นาย กันต์ธี จิตรแก้ว
10 6404062610464 นางสาว ชุติกาญจน์ ซีด้าม
11 6404062610472 นาย ณัฐเมศร์ วงศ์ธนิตเลิศ

อาจารย์ ดร. สรร รัตนสัญญา  (SRS) 
san.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062610481 นาย ธนวัฒน์ กามะ
2 6404062610499 นาย หิรัญ สุขสมรัตน์
3 6404062616012 นาย ทัตเทพ ผิรังคะเปาระ
4 6404062616021 นาย รัชกฤช ถิรสัตยาภิบาล
5 6404062616039 นาย ศุภกานต์ บินไกรมาท์
6 6404062616047 นางสาว อรธนัท ปิ่นทองธรรม
7 6404062616055 นาย เมธัส อ่อนนวล
8 6404062620010 นาย ปรเมษฐ์ พกุลานนท์
9 6404062620028 นาย อลงกรณ์ มานะสกุลกิจ
10 6404062620036 นาย กฤษนัส เหล็กดี
11 6404062620044 นาย ณัฏฐกิตติ์ ขอนทอง

อาจารย์ ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD) 
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062620052 นางสาว อริซ่า กัลญา ทริปป์
2 6404062620061 นางสาว สุรินพร ศิลอุดม
3 6404062620079 นางสาว วรรณวิสาข์ หนูคง
4 6404062620087 นาย ธีระพัทธ์ สุทธิประภา
5 6404062620095 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์สีนาค
6 6404062620109 นาย อานุภาพ ขันโชค
7 6404062620117 นาย วีรชัย ปฐมสุนทรชัย
8 6404062620125 นางสาว กัญญาพัชร ก้อนนิล
9 6404062620133 นาย กิตติคุณ ทัพวัง
10 6404062620141 นาย ณัฐภัทร เเจ้งโพธิ์นาค
11 6404062620150 นาย รุ่งสิทธิ์ ประทีปะเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์  (NSN) 
Nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062620168 นางสาว พรวิภา กรสุวรรณ
2 6404062620176 นาย กฤติภัทร ไชยประณิธาน
3 6404062620184 นาย ศุภกฤต จุฬามณี
4 6404062620192 นางสาว พิยดา สุขนิมิตร
5 6404062620206 นางสาว ชนกนาถ วิเศษชลธาร
6 6404062630015 นาย กิตตินันท์ อกอุ่น
7 6404062630023 นาย คณิศร พานิชผล
8 6404062630031 นางสาว จารุวรรณ วงสุกร
9 6404062630040 นาย ชลนที โชติพนัส
10 6404062630058 นาย ชารีฟ เปาะจิ
11 6404062630066 นาย ณัชภัค จริงดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์  (SSP) 
sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062630074 นาย ณัฐภัทร ชนะพล
2 6404062630082 นางสาว ทยิดา ชุมสงค์
3 6404062630091 นางสาว ธนนันท์ จอมจินดารัตน์
4 6404062630104 นาย นครินทร์ วรรณโร
5 6404062630121 นาย พัฒนกาญจน์ สาโรจน์
6 6404062630139 นาย ภูปกรณ์ ธาระแดน
7 6404062630147 นาย เลิศณัฐชัย จันทร์พุ่ม
8 6404062630155 นางสาว วิชญาดา พรมเสนศร
9 6404062630163 นาย ศิวกร ทัฬหสิรินาถ
10 6404062630171 นาย ศุภวิชญ์ คงเจริญ
11 6404062630180 นาย สกลณภัทร หวังเศรษฐกุล
12 6404062630112 นาย นิติพล ชุณหปัญญาเวช

อาจารย์ เอิญ สุริยะฉาย (ENS) 
earn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062630198 นาย อนุเทพ คุ้มเสม
2 6404062630201 นาย อัครวินท์ เชาวน์รุ่งเมธี
3 6404062630228 นางสาว กัญญาลักษณ์ ส่องสี
4 6404062630244 นาย คิรากร กัลยพฤกษ์
5 6404062630252 นาย จักรภัทร บัวทองธนะการ
6 6404062630261 นางสาว ชนณ์ทิฏฐ์ตา จินาวงษ์
7 6404062630279 นางสาว ชนาภา ภู่เปี่ยม
8 6404062630287 นาย ชัชวาลย์ แตงเจริญ
9 6404062630295 นาย ชินกฤต ศรีป่าน
10 6404062630309 นางสาว ญาณิศา ศรีบรม
11 6404062630317 นาย ณภัทร แม่นศร
12 6404062630236 นาย กิตติพิชญ์ เจริญปัญญาปราชญ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล (CHR) 
chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062630325 นางสาว ณัฐพร ชุมทอง
2 6404062630350 นาย เดชา บุญมาพาทรัพย์
3 6404062630368 นางสาว ตาฟา นิยมเดชา
4 6404062630376 นางสาว ทักษพร ญาณสังวร
5 6404062630384 นางสาว ธนภรณ์ จอมจินดารัตน์
6 6404062630392 นาย ธนวัฒน์ โอภางค์กูร
7 6404062630406 นาย ธนัชชัย สารคุณ
8 6404062630414 นางสาว นภัสสร แผ้วพันธ์ชู
9 6404062630422 นางสาว นันธการ โพธิวรรณ
10 6404062630431 นางสาว ปาลิตา เลิศศักดิ์ศรีสกุล
11 6404062630449 นาย ปุณณกันต์ ปานคง
12 6404062630457 นาย พงศ์พล มากเกษม
13 6404062630333 นาย ณัฐภัทร พึ่งภักดี
14 6404062630341 นางสาว ดีน่า รื่นสุข

อาจารย์ อนุสรณ์ วงษ์สนิท  (AWS) 
anusorn.w@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062630465 นางสาว พรรณวษา ลิ้มสุวรรณ
2 6404062630473 นางสาว พิชญาพร นพพะแก้ว
3 6404062630481 นางสาว พิมพกานต์ บานแย้ม
4 6404062630490 นาย ภานุกร ยิ่งอินทร์
5 6404062630503 นาย ภีมวิจน์ ยิ้มถิน
6 6404062630511 นาย ภูริณัฐ ผดุงญาณ
7 6404062630520 นางสาว ยศวดี สุกรีฑา
8 6404062630538 นาย ยุทธพงษ์ สมสกุล
9 6404062630546 นางสาว วชิรญาณ์ พรรณา
10 6404062630554 นาย วิทวัส โอศิริวัฒนกุล
11 6404062630562 นางสาว ศรุดา พลมณี

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์  (BLT) 
benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062630571 นางสาว ศศิกานต์ กุลชาติ
2 6404062630589 นาย สุรเชษฐ์ พูนสินโภคทรัพย์
3 6404062630601 นางสาว อิงกมล ชาตรี
4 6404062636013 นาย กิตติวัฒน์ นิลโท
5 6404062636021 นาย ชิตพล โพธิ์อ่อง
6 6404062636030 นาย ณัฐนันท์ จอสูงเนิน
7 6404062636048 นาย ทัตไท ธรรมวงศ์การ
8 6404062636072 นาย ปวริศ ศรีทอง
9 6404062636081 นาย ปวริศ ศิริเกิด
10 6404062636099 นางสาว พัชฎาภรณ์ กมลดี
11 6404062636111 นาย ภูริณัฐ ต้นยวด
12 6404062630601 นางสาว อติกานต์ นิยมประสิทธิ์
13 6404062636056 นาย ธนกฤต ดวงเพ็ชร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062636129 นาย วงศกร หอมสูง
2 6404062636137 นางสาว วีรลักษณ์ จิณวุฒิ
3 6404062636145 นาย สิรภพ หล่อกาญจนกุล
4 6404062636161 นาย สุรยุทธ อาจปรุ
5 6404062636170 นาย กริชเพชร ใจมั่น
6 6404062636188 นาย กฤติน จันทรประชุม
7 6404062636196 นาย กิตติพัทธ์ มิลาวรรณ์
8 6404062636200 นาย จตุรวิทย์ ใจมนต์
9 6404062636226 นาย ชนาธิป วุฒินันท์
10 6404062636234 นาย ชินาธิป นวลละออ
11 6404062636242 นางสาว ฐานิดา ขจรสิทธินพคุณ
12 6404062636218 นาย จิรัสย์ ใหม่เอี่ยม

รองศาสตราจารย์ ดร. ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์  (PRV) 
porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
Line ID:0897771777
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062636251 นาย ตฤณ รัตนศิริ
2 6404062636269 นาย ทอทอง เทพอารักษ์
3 6404062636277 นาย ธนกร มัทมิฬ
4 6404062636285 นาย ธนทร เกษมสุข
5 6404062636293 นาย ธรณินทร์ กันทะเสน
6 6404062636307 นาย ธรรมนูญ แก้วโชติหิรัญ
7 6404062636315 นาย ธีรภัทร์ วราสุวรรณ
8 6404062636331 นาย บุญวัตร หิรัญโรจน์
9 6404062636340 นาย ปกเกล้า ศรีนอม
10 6404062636358 นาย ปธานิน ธิมา
11 6404062636366 นางสาว ปภัสรา สานุทัศน์
12 6404062636323 นาย นัทธพงษ์ รักกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม  (NKS)  
nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062636374 นางสาว ปัญญาพร คุ้มมณี
2 6404062636382 นาย พงศภัทร์ พฤทธิพงศ์พันธุ์
3 6404062636391 นางสาว พลอยชนก ทองสิงห์
4 6404062636404 นาย พัชรพล มากพร้อม
5 6404062636412 นาย พิชชากร อัตตะเปโม
6 6404062636421 นาย ภานรินทร์ ชมนา
7 6404062636447 นาย รัตน์ คงคารัตน์
8 6404062636455 นาย เรืองยศ เธียรทิพย์วิบูล
9 6404062636463 นางสาว วรพิชญา ธีราทร
10 6404062636501 นาย วีรภัส ตัญญะวังรัตน์
11 6404062636510 นาย ศุภกฤต นาคกุลวัฒน์
12 6404062636439 นาย รัชตะ เจริญสง่า

อาจารย์ ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์  (PLS) 
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062636528 นางสาว สมัญญา แดงเดช
2 6404062636536 นาย สันติรัฐ อารีพรสมสุข
3 6404062636544 นาย สิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณ
4 6404062636552 นาย อธิสันต์ ณิชารัตน์ติกรณ์
5 6404062636561 นาย อรรถพล วงษ์แพทย์
6 6404062660011 นาย ปธานิน ทองส่งโสม
7 6404062660020 นาย นาณัฐภาส สุวรรณจินดา
8 6404062663011 นาย เกรียงกมล พรศิริอนันต์
9 6404062663029 นางสาว จิดาภา ไชยกุล
10 6404062636480 นางสาว วรานุช อินสุข
11 6404062636498 นาย วิล กิจวัฒนานุสนธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครา ประโยชน์  (ADP) 
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062663037 นาย จิตรภาณุ คุ้มดี
2 6404062663045 นาย ชูเกียรติ แป้นเพชร
3 6404062663061 นางสาว ธนวรรณ วงศ์ชัย
4 6404062663070 นาย มิ่งณวัส กิตติมาสถาพร
5 6404062663088 นางสาว ศุภิสรา ฮงคะนาค
6 6404062663096 นางสาว สาธิดา แป้นจันทร์
7 6404062663100 นาย กิตติธัช พูนนายม
8 6404062663118 นางสาว จารุศิริ กอบแก้ว
9 6404062663126 นาย จิรภัทร ศิลรักษา
10 6404062663134 นาย ณัฐภัทร เงินชูศรี
11 6404062663053 นาย ธนพล รัตนวรสุทธิ์

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  (TNA) 
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062663142 นาย ทัตพงศ์ เพียรเจริญ
2 6404062663151 นาย ทิวัตถ์ ฟุ้งธรรมสาร
3 6404062663169 นาย ธนภัทร ตกูลภักดีชุมพล
4 6404062663185 นาย ธนากร ฉายพระภักตร์
5 6404062663193 นาย นิติพัฒน์ เตชธนานุรักษ์
6 6404062663207 นาย นิธิศ กูบโคกกรวด
7 6404062663223 นาย ภรัณยู อนกิจบำรุง
8 6404062663231 นาย ภาณุวิชญ์ เรืองกิจภิญโญกุล
9 6404062663240 นาย ภูริวัชร์ หนูบุญ
10 6404062663266 นาย ศุภกฤต แก้วผลึก
11 6404062663177 นาย ธนวัฒน์ หลีมานัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์   (LPP) 
luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 6404062663274 นาย ศุภวิชญ์ เพชรฉิม
2 6404062663282 นางสาว สุประวีณ์ เฮงจีระสิทธิ์
3 6404062663258 นาย วรรณรัชต์ สกุลศึก
4 6404062630210 นาย กนกพล อุดรวงค์
5 6404062636153 นาย สุชาติ ขุนทอง
6 6404062636471 นาย วรภัทร เอื้อวงศ์
7 6404062663215 นางสาว พิชชากร กองมาย
8 6404062636102 นาย ภัทรพล ภัทรชัยยาคุปต์
9 6404062636064 นาย ธรรมนูญ ภูแก้ว