ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 65


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถิตย์ ประสมพันธ์  (SSP) 
sathit.p@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062610013 นางสาว กบ ไม่มีนามสกุล RA
2 6504062610021 นาย กันตณัฐ สิงหเดโช RA
3 6504062610030 นาย กิจจาพัฒน์ หนูบุญ RA
4 6504062610048 นาย กีรติ บุญเทศ RA
5 6504062610056 นางสาว ญาณิศา ออมสิน RA
6 6504062610064 นาย ณภัทร ศรีเกษม RA
7 6504062610072 นาย ณัฐนนท์ ภักดีวานิช RA
8 6504062610081 นาย ณัฐนันท์ เติมเศรษฐเจริญ RA

อาจารย์อนุสรณ์ วงษ์สนิท  (AWS) 
anusorn.w@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062610099 นาย ณัฐวิชญ์ กอมณี RA
2 6504062610102 นาย ต้นสัก คัดมอน RA
3 6504062610111 นาย ทิฐิพล หลายกิจพานิช RA
4 6504062610129 นาย ธนภูมิ สาธิตวาณิชย์เจริญ RA
5 6504062610137 นาย ธีราพัฒน์ จิรภาสนิธิเลิศ RA
6 6504062610145 นางสาว นรภัทร เกาะแก้ว RA
7 6504062610153 นาย นิธิศ เกศกะงาม RA
8 6504062610161 นางสาว บุญนิสา ด้วงเอียด RA

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี  (GDP) 
gridaphat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062610170 นางสาว ปภาวรินท์ สุฉันทบุตร RA
2 6504062610188 นางสาว ปิยะนันท์ ดวงแข RA
3 6504062610196 นาย พิชานนท์ ทวีพิทยนันท์ RA
4 6504062610200 นาย พีรศิลป์ ศรี-ศรี RA
5 6504062610218 นาย วรเมธ โพธิ์ทอง RA
6 6504062610226 นาย วรวิทย์ กิมเฮงหลี RA
7 6504062610234 นาย วรวิบูล มั่งมี RA
8 6504062610242 นาย ศรัณย์ โกศล RA

รองศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062610251 นาย ศักดิธัช อินทร์ทอง RA
2 6504062610269 นาย ศิริพงษ์ พฤติเครือวงศ์ RA
3 6504062610277 นาย ศิวกร ตันติโรจน์ RA
4 6504062610285 นาย สิรภพ คชเวช RA
5 6504062610293 นาย อชิรวิชย์ พิเคราะห์ RA
6 6504062610307 นาย อติชาต ธาราเกษม RA
7 6504062610315 นาย อัครพล ขันธมาลา RA
8 6504062610323 นาย อาทินันท์ ยางเอน RA

อาจารย์ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์  (TSR) 
thattapon.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062610331 นางสาว อุษณีย์ โกมาศ RA
2 6504062616011 นาย ธฤต เทียรพิสุทธิ์ DA
3 6504062616020 นาย เบญจพล อักษรกลาง DA
4 6504062616038 นาย สุชานนท์ ปลื้มอารมณ์ DA
5 6504062616046 นาย อนุรักษ์ นาคปาน DA
6 6504062616054 นาย อภิวัฒน์ ศิวะโกเศศ DA
7 6504062616062 นางสาว เขมิกา ยุทธนาวรากุล DA
8 6504062620019 นางสาว ฉัตรณภัทร์ จงเจริญ RB

อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล  (NJR) 
nattagit.j@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062620027 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ก้องวิริยะกุล RB
2 6504062620035 นางสาว ชุติกาญจน์ เกตุหลิม RB
3 6504062620043 นาย ทัศว์พล จันพลโท RB
4 6504062620051 นาย ธนพ แสงจันทร์ RB
5 6504062620060 นาย ปิยบุตร บำรุงนา RB
6 6504062620078 นาย พงศ์ภรณ์ แย้มประดิษฐ์ RB
7 6504062620094 นางสาว มย์รัมภา ช่างบุ RB
8 6504062620108 นาย รัชชานนท์ บัวชุม RB
9 6504062620086 นางสาว พิรดา เธียรเจริญสุข RB

อาจารย์ณัฐวุฒิ สร้อยดอกสน  (NSD) 
nuttawut.s@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062620116 นาย วุฒิพร ทัศนา RB
2 6504062620124 นาย ศุภวิชญ์ หอมแก่นจันทร์ RB
3 6504062620132 นาย อชิรวิชญ์ บุญแต่ง RB
4 6504062620141 นางสาว อธิชา ช้างศรี RB
5 6504062620159 นาย โมกข์ มาอาจ RB
6 6504062620175 นาย อธิชา เล็กสรรเสริญ RB
7 6504062620183 นาย ประดิภาส อุตทาสา RB
8 6504062620191 นาย นพดล พรมเทศ RB

อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์  (ART) 
apisit.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062620205 นางสาว สุทธรา พรเลิศสว่างสุข RB
2 6504062620213 นาย ยุทธนา ทองใสพร RB
3 6504062620221 นาย อรรถพร ศึกสพ RB
4 6504062630014 นาย กฤตภาส ดวงครุฑ RC
5 6504062630022 นางสาว กิตติมา แพงไพรี RC
6 6504062630049 นางสาว คณัสนันท์ วิทยาเรืองสุข RC
7 6504062630057 นาย จิรายุส มูลศาสตร์ RC
8 6504062630065 นาย เจษฎา พิทักษ์วาณิชย์ RC

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์  (PRV) 
porawat.v@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062630073 นางสาว ชุติณทรีย์ เย็นบ้านควน RC
2 6504062630081 นาย ฐิติภัทร ขุนรอง RC
3 6504062630090 นาย ณฐนน ศุภเศรษฐหิรัณย์ RC
4 6504062630103 นาย ณัชพล ทองน่วม RC
5 6504062630120 นาย ทินภัทร อินทร์พงษ์ RC
6 6504062630138 นาย ธนิตศักดิ์ สกุลรัศมีหิรัญ RC
7 6504062630146 นาย นิธิศ เดียวสุรินทร์ RC
8 6504062630154 นาย ปัณนวัฒน์ ก้อนทรัพย์ RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์  (LPP) 
luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062630162 นาย พงศธร รอดเงิน RC
2 6504062630171 นาย พสิษฐ์ มัสสะอาด RC
3 6504062630189 นาย พิสิษฐ์ ศรีโมอ่อน RC
4 6504062630197 นางสาว ฟ้าใส แต้มฤทธิ์ RC
5 6504062630201 นางสาว ภคนันท์ กิจไพบูลย์รัตน์ RC
6 6504062630219 นาย ภราดร จันทร์เจริญ RC
7 6504062630227 นาย มโนณัท ธนาโชติพงศา RC
8 6504062630235 นางสาว มัญชุธร ใจตรง RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม  (NKS)  
nikorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062630243 นาย รฐนนท์ เขตต์ปรุ RC
2 6504062630251 นาย วชิรสรณ์ เติมรัตนสุวรรณ RC
3 6504062630260 นาย วินญฤทธิ์ มโนธรรม RC
4 6504062630278 นาย วิศรุต ศรีนวลปาน RC
5 6504062630286 นางสาว ศกุนตลา เกียรติปรากฏ RC
6 6504062630294 นางสาว สตพร ฟักน้อย RC
7 6504062630308 นาย สุขวิทย์ นวยฮา RC
8 6504062630316 นางสาว สุณัฐธิดา วิไลสุวรรณศักดิ์ RC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉียบวุฒิ รัตนวิไลสกุล  (CHR) 
chaibwoot.r@sci.kmutnb.ac.th
ช่องทางการติดต่ออาจารย์
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062630324 นาย สุรเกียรติ ทิพย์มนตรี RC
2 6504062630332 นาย สุริยะ มีรั้ว RC
3 6504062630341 นาย เสฏฐศักดิ์ สุวรรณแพทย์ RC
4 6504062630359 นาย อติชาติ เกตุสกุล RC
5 6504062630375 นาย อนุวัฒนา คามดา RC
6 6504062630383 นางสาว อภิษฎา พุทริ้ว RC
7 6504062630391 นางสาว อรนภา สกุณี RC
8 6504062636012 นาย กฤตณัฐ สาโถน DB

อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย  (ENS) 
earn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062636021 นางสาว กัญญาวีร์ เปี่ยมฉวีวงศ์ DB
2 6504062636039 นาย เกษมสิทธิ์ พิมพะวัฒน์ DB
3 6504062636047 นาย ฉิติภูมิ วงค์ผาบุตร DB
4 6504062636055 นาย ชยานันต์ ตันติละวะสุต DB
5 6504062636063 นาย ชวกร เลียดรักษ์ DB
6 6504062636071 นาย ชุติพนธ์ คงบาล DB
7 6504062636080 นาย ไชยวัฒน์ จารัตน์ DB
8 6504062636098 นาย ฐณัฏฐ์แสน เก้าเอี้ยน DB

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  (TNA) 
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062636101 นาย ณภัทร ชูสุทธิ์ DB
2 6504062636110 นางสาว ณัฏฐณิชา อ่อนสุวรรณ์ DB
3 6504062636128 นาย ณัฐชนน พูลเพิ่ม DB
4 6504062636144 นางสาว ณัฐวรรณ แสงพราว DB
5 6504062636152 นาย ณัฐิวุฒิ สำเภาพันธ์ DB
6 6504062636161 นาย บารมี อ่วมอ่อง DB
7 6504062636179 นาย บารากัส เปล่งเติม DB
8 6504062636195 นาย ปรมะ ตันรัตนะ DB

รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์   (BLT) 
benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062636209 นาย ปัณณวิทย์ สร้อยสำโรง DB
2 6504062636217 นาย พานทองแท้ รัตนชมภู DB
3 6504062636225 นาย พิชิตชัย เย็นประเสริฐ DB
4 6504062636233 นางสาว พีริยา ใจเที่ยง DB
5 6504062636241 นาย ภาคิน ไกรธนสอน DB
6 6504062636250 นาย ภาธรธฤต เจนอาวุธ DB
7 6504062636268 นางสาว ภูษณิศา จันทร์นวล DB
8 6504062636276 นาย รชตะ สมรูป DB

อาจารย์ปรัชญาพร เลี้ยงสุทธิสกนธ์   (PLS) 
prachyaporn.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062636284 นาย รัชชานันท์ โกสุมภ์ศิริ DB
2 6504062636292 นาย วารุจ ทัพธวัช DB
3 6504062636306 นาย วิชชาคม หนองบัว DB
4 6504062636322 นาย วีรภัทร เรือนสุข DB
5 6504062636331 นางสาว ศรัญญา จอกเงิน DB
6 6504062636349 นาย ศักดิพล ดีช้อย DB
7 6504062636357 นางสาว สริตา มณฑลปัญญากุล DB
8 6504062636373 นาย อธิป แสนภักดี DB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คันธารัตน์ อเนกบุณย์   (KAB)  
khantharata@kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062636381 นาย อโนชา สิทธิโชติ DB
2 6504062636390 นาย อภิสิทธิ์ ด่านเจ้าแดง DB
3 6504062636403 นางสาว อมิตา ยาร์โด DB
4 6504062660011 นางสาว กิรณา แสงอินทร์ CSB
5 6504062660029 นาย ไพสิฐ เกษมเทวินทร์ CSB
6 6504062660037 นาย ริวดล สังข์ทอง CSB
7 6504062660045 นางสาว วณิชชา เอกเจริญ CSB
8 6504062660053 นาย สรวิชญ์ เเย้มพรายพงษ์ CSB

อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา   (SRS)
san.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062663010 นาย กฤษฏิ์ธนทัต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา CSB
2 6504062663036 นาย กันตพิชญ์ จนิษฐ CSB
3 6504062663052 นาย จิรวัฒน์ จิระปฐมไท CSB
4 6504062663061 นาย จิรัฐกาญจน์ ชูจันทร์ CSB
5 6504062663079 นาย ชยกร นิสสัย CSB
6 6504062663087 นาย ชลทิศ อินทรโชติ CSB
7 6504062663095 นาย ญาณศรณ์ ศักดิ์ศรีตระกูล CSB
8 6504062663109 นาย นภดล เกตุสุริวงค์ CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์   (SWK)
suwatchai.k@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062663117 นางสาว นภัสสร ฉิมวิเศษ CSB
2 6504062663125 นางสาว นันท์นภัสสร ยางศิลา CSB
3 6504062663150 นางสาว พรมุขย์ วาสน์ทอง CSB
4 6504062663168 นาย พัชรพงศ์ หลาซุน CSB
5 6504062663176 นาย พัฒนไชย แข่งขัน CSB
6 6504062663184 นาย พีระณัฐ พิลาปุรณะ CSB
7 6504062663192 นาย ภัทรพล ปิ่นทอง CSB
8 6504062663206 นางสาว ภาวิดา ใจน้อย CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ (NSN) 
nontakorn.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062663214 นางสาว ภาวินีย์ รัชฎาเมธีพัฒน์ CSB
2 6504062663222 นาย ภูรินทร์ เดโชตระการ CSB
3 6504062663231 นางสาว มัชฌิมา ยอดเดชา CSB
4 6504062663249 นาย ลวิตร เจนวิชชุวงศ์ CSB
5 6504062663257 นาย ศุทธวีร์ เสือโต CSB
6 6504062663265 นาย สุรเชษฐ์ ศรีพงษ์ CSB
7 6504062663273 นางสาว อารยา ไข่ทอง CSB
8 6504062663290 นาย เอกกวิน บุญราชสุวรรณ CSB

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์  (ADP) 
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062630111 นาย ณัฏฐนันท์ ฟ้าทอกาญจน์ RC
2 6504062630031 นาย เกริกพล ดาวลอย -
3 6504062663028 นางสาว กัญญาณัฐ ยอดปัญญา -
4 6504062663044 นาย จักรภัทร ถาวรรัตน์ -
5 6504062636187 นาย ปฏิพล จันทร์บุญ -
6 6504062636136 นางสาว ณัฐชยา แสงทอง DB
7 6504062616071 นาย ธิปไตย ก๋งพยุง DA
8 6504062616089 นางสาว เปียมสิริ สัตย์ซ้ำ DA
9 6504062663141 นาย ปัณณวัชร คู่แก้ว CSB