ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญเอก รหัส 60


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ (ADP)  
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062910011 นาย สมเกียรติ โกศลสมบัติ DCS