ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาเอก รหัส 62


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์ (ADP) 
akara.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062910010 นาย ณัฐินันท์ สกุลภักดี DCS
2 6204062910028 นาย วัชเรศ ขันธิโชติ DCS
3 6204062910036 นางสาว กัลยา สงกลาง DCS
4 6204062910044 นาย เจตสิก โพธิ์พันธุ์ DCS
5 6204062910516 นาย วราวุธ เกษรสุคนธ์ DCS