ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 59


รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ลิ้มธรรมาภรณ์  (BLT) 
benchaphon.l@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 5904062820016 นาย ปวริต วานิชกร MCS
2 5904062857017 นาย ทวิรัตน์ สาแก้ว MCS
3 5904062856037 นาย ณัฐภัทร ปรัชญาธิวัฒน์ MCS
4 5904062856045 นาย นพกร ปาคำทอง MCS
5 5904062857521 นางสาว วรรนิสา สุขสวัสดิ์ MCS
6 5904062857530 นาย อมรสิทธิ์ ลิมปนะศักดิ์ MCS
7 5904062856517 นางสาว ทิวาภรณ์ ไข่มุข MCS
8 5904062856525 นาย พิสิฐพล ณิทธิมนพันธุ์ MCS