ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 60


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลือพล พิพานเมฆาภรณ์  (LPP)  
luepol.p@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6004062810017 นางสาว พิมพ์พจี นาคกนก MCS
2 6004062856076  นาย สกุลเพชร บัวพันธ์ MCS
3 6004062856017 นาย พงศ์พิสุทธิ์ ธีระชัย MCS
4 6004062856041 นาย ณพงศ์ จันทรนิมิ MCS
5 6004062856033  นางสาว ขวัญฤดี ศรีน้อย MCS
6 6004062856092  นาย เอกทัศน์ อินทร์พรหม MCS