ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 61


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6104063856028 นาย นพรุจ ดิษฐพริ้ม MSE
2 6104063810010 นาย ชานนท์ พูลสิน MSE
3 6104063810516 นาย ปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ MSE
4 6104062856016 นาย พรรษชนม์ กุตัน MCS
5 6104062856024 นาย ณัฐชัย ชุ่มประดิษฐ์ MCS
6 6104062856032 นาย ธวัชชัย เรืองจรัสโรจน์ MCS
7 6104062856041 นางสาว แก้วกาญจน์ กาญสมบูรณ์ MCS