ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 62


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธารัตน์ อเนกบุณย์  (KAB) 
khantharat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204062856040 นางสาว ปาณิศา นิจปิยนันท์ MCS
2 6204062856058 นาย พงศกร ธัญญผล MCS
3 6204062856066 นาย รุ่งธรรม ชูตระกูล MCS
4 6204062856074 นาย วัฒนา ศรีสุทธิวรกุล MCS
5 6204062856082 นาย ธาวิท กาญจน์ก้านเหลือง MCS
6 6204062856538 นาย ภควัต สุวรรณไมตรี MCS
7 6204062856546 นาย วุฒิชัย ขำตั้ง MCS
8 6204062856562 นาย สรุเดช บังนิไกร MCS
9 6204062856518 นาย พัฒนันท์ แดงอาจ MCS

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอบเกียรติ สระอุบล  (KSB) 
kobkiat.s@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6204063857015 นางสาว กัลยรัตน์    บุณยะเกียรติ MSE
2 6204063857031 นาย  ณัชพล  ทาไทย MSE
3 6204063857040 นาย  ศักดา  แจ้งกร MSE
4 6204063810019 นาย  กิตติศักดิ์   วงษ์เพ็ง MSE