ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 63


อาจารย์ ดร.สรร รัตนสัญญา  (SRS) 
san.r@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6304062857011 นาย ร้อยตรีชนะโชค อยู่สวัสดิ์ MCS
2 6304062857029 นางสาว ณิชา ศิริคง MCS
3 6304062857037 นางสาว ปรียาภรณ์     อินต๊ะโมง MCS
4 6304062857045 นาย วรากร สอนนุ้ย MCS
5 6304062857053 นางสาว ศิริวรรณ บุญเกิด MCS
6 6304062857061 นาย จิราวัฒน์  ทองเปี่ยม MCS
7 6304062857070 นาย เมธา พูนพานิช MCS
8 6304062857088 นาย อัครเศรษฐ์   หอมวิเศษวงศา MCS
9 6304062857096 นาย กิตติพศ  หิรัญวรรณพงษ์ MCS
10 6304062857100 นาย ชัยมงคล  สุขสมทรง MCS
11 6304062857118 นาย ฤทธิเกียรติ  บุตรฤทธิ์ MCS
12 6304062856022 นาย ณภัทร   บุษบงค์ MCS
13 6304062856031 นางสาว ธวัลรัตน์  ขำสา MCS
14 6304062856049 นาย ภูมิรวิชย์  นพภาเพชรทองคำ MCS
15 6304062856022 นาย ณภัทร  สำลีพันธ์ MCS
16 6304062856031 นาย ธิติวัฒน์   เครือคำฝั้น MCS
17 6304062857550 นาย เธียรธรรม อภิจรรยาธรรม MCS
18 6304062854568 นาย วัชรพงษ์  บุญมี MCS
19 6304062857533 นาย ฐากูร  พิกุลขาว MCS
20 6304062857525 นาย ไชยา   จูเจริญ MCS