ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 64


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  (TNA) 
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6404062857010 นาย ชยานนท์ อรรถานิธี MCS
2 6404062857028 นางสาว ญาณิศา   เชาวนเสถียร MCS
3 6404062857044 นาย ปิยะ    พึ่งประภา MCS
4 6404062857052 นางสาว เพชรี   จุลสุคนธ์ MCS
5 6404062856021 นางสาว เกวลี  บุณยะมาลย์ MCS
6 6404062856048 นาย ภาสุวุฒิ จุณณะปิยะ MCS
7 6404062856013 นาย สหรัตน์  ปรุงแก้ว MCS
8 6404062857516 นาย สิบเอกจิรธรรม  แสงพลาย MCS
9 6404062857532 นาย พจนารถ  สองห้อง MCS
10 6404062857541 นาย ภาสกร คุ้มสร้อย MCS
11 6404062857567 นาย ศิวัช จันทร์ประสิทธิ์ MCS
12 6404062857575 ร้อยตรี สิทธิพล แย้มวารี MCS
13 6404062856510 นางสาว กาญจนาพร  โพธิสุขโข MCS
14 6404062856528 นาย วชิรวิทย์ บำรุงกิจ MCS
15 6404062856536 ว่าที่ร้อยตรี ศุภณัฐ ช่วงฉ่ำ MCS
16 6404062857061 นาย ณัฐพล ใจผ่อง MCS
17 6404062857087 นาย พรศิลป์ พุ่มผกา MCS
18 6404062856064 นาย ปภาวิชญ์ มณีโชติ MCS