ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาปริญญาโท รหัส 65


รองศาสตราจารย์ ดร.ธนภัทร์ อนุศาสน์อมรกุล  (TNA) 
tanapat.a@sci.kmutnb.ac.th
ลำดับที่ เลขประจำตัว คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ห้อง
1 6504062856012 นาย ธนพนธ์ ธนสกนธ์พงศ์ S-MCS
2 6504062856021 นางสาว ณัฐชานันท์ ลายเงินมณี S-MCS
3 6504062856039 นาย ธีรพงศ์ งามพร้อมวงษ์ S-MCS
4 6504062856055 นาย วัสนกร ฉลองสินธุวงศ์ S-MCS
5 6504062856071 ร้อยโท สมภพ แสงสว่าง S-MCS
6 6504062856063 นาย ณัฐดนัย ไหมชุม S-MCS
7 6504062857019 นาย พลเกษม กาละภักดี S-MCS
8 6504062810012 นาย ภัทรภูมิ นกแก้ว MCS
9 6504062810021 นางสาว อาซีซ่าร์ ลอดิง MCS
10 6504062810047 นาย พีรพัฒน์ ตันชัยมงคล MCS