ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ผลสอบโครงงานพิเศษ 1 (สอบก้าวหน้า) โครงงานพิเศษ 2 (สอบป้องกัน)
ประจำปีการศึกษา 2/2564