ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

เกณฑ์การนับหน่วยกิตรายวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 64-68 (128 หน่วยกิต)