ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ทำครบจบแน่ นักศึกษาโครงการพิเศษ(สองภาษา) CSB

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการสองภาษา

   ปัจจุบันภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรับผิดชอบการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์โครงการสองภาษามีการจัดการเรียนการสอนสอนภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้เพื่อเป็นการประกันคุณภาพนักศึกษาด้านการใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่จะจบการศึกษาได้จะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนนทำให้มีเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากหลักสูตรปกติ โดยสามารถศึกษาแนวทางเพื่อจบการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา