ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ขั้นตอนการดำเนินการลาออกกรณีสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (สองภาษา) CSB