ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คำร้อง : ขอลงทะเทียน กรณีสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (กรณีวิทยาทัณฑ์)