ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คำร้อง : ขอเปลี่ยนตอนข้ามกลุ่ม ตามช่วงปฏิทินการศึกษา(ไม่ได้สำรองที่นั่ง / ข้ามคณะ / ข้ามชั้นปี / ข้ามภาควิชา / ข้ามกลุ่ม)