ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

คำร้อง : ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ x/xxxx