ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

How To ...แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

    ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้นำระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของบุคลากรมหาวิทยาลัย ผ่านระบบสารสนเทศ  ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ ตรวจสอบสถานะเบิกจ่าย ประวัติและสถิติการเบิกจ่าย ทำให้ผู้เบิกและผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ที่ http://medical.kmutnb.ac.th โดยผู้ใช้งานระบบต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ICIT ACCOUNT KMUTNB) เพื่อล็อกอินเข้าใช้งาน


พนักงานที่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล

 - พนักงานมหาวิทยาลัย
 - พนักงานมหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ และยังคงเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ก.บ.ข.)
 - บุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตรที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ (ไม่รวมบุตรบุญธรรม)

ค่ารักษาพยาบาลหรือค่าบริการทางทันตกรรมที่เบิกได้

 • ค่าบริการทางการแพทย์
 • ค่าบริการทางการพยาบาล
 • ค่ายา ค่าออกซิเจน
 • ค่าเลือดและส่วนประกอบของเลือดหรือสารทดแทน
 • ค่าน้ำยาหรืออาหารทางเส้นเลือด
 • ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
 • การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรค
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าวัคซีนป้องกันโรค ค่าอวัยวะเทียม
 • ค่าห้อง ค่าอาหารของผู้ป่วย
 • ค่ายาหรืออุปกรณ์ที่ไม่มีจาหน่าย ยกเว้นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาหรือลักษณะการเสริมความงามครอบครัวพนักงานให้ตรวจสุขภาพประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง (พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถนำค่าตรวจสุขภาพ ประจำปี ของตนเองมาเบิกได้)

ตัวอย่างรายการที่ประกันกลุ่มไม่คุ้มครอง สามารถนำมาเบิกค่รักษาพยาบาลได้

 • การรักษาโดยจิตแพทย์ ยาในกลุ่มยานอนหลับ กลุ่มยาจิตเวช กลุ่มยาสมุนไพร
 • โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กำเนิดหรือกรรมพันธุ์
 • การตรวจสายตา ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากหรือผลสืบเนื่องจากการใช้ คอนแท็กเลนส์ หรือการทำเลสิค
 • การบริการเกี่ยวกับการมีครรภ์ รวมทั้งการคลอดบุตร การแท้งบุตร ภาวะโรคที่สืบเนื่องจากการตั้งครรภ์การรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น การฝังเข็ม การรักษาโดยการนวด การกดจุด จัดกระดูก การนวดแผน ไทยธรรมชาติบำบัด
 • ภาวะหมดฮอร์โมน (วัยทอง) ภาวะความเสื่อมของร่างกายตามวัย
 • อาการท้องผูก นอนไม่หลับ การทำดีท็อกซ์ วัคซีนภูมิแพ้ หรือวัคซีนเพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
 • การทำ Sleep Test / ภาวะการนอนกรน ภาวะการหยุดหายใจขณะหลับ

คู่มือการใช้ระบบ

 คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล (สำหรับผู้ใช้ทั่วไป)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบทั่วไป