ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

How To ...คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา

    การยื่นคำร้องออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับการยื่นเอกสารคำร้องของนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยในช่วงที่ผ่านมา

    การทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใด ๆ ในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตราปลอมหรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการออนไลน์ ถือเป็นความผิดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อ 25 และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 และ 267 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560