ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวคณะและมหาวิทยาลัย

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ คำร้องผ่อนผันผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ops 3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน 8 กันยายน 2564
มหาวิทยาลัยขอขยายเวลาเข้าระบบ 1 กันยายน 2564
ประกาศ มจพ. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของ (COVID-19) 25 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษา 20 สิงหาคม 2564
เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการศึกษาให้แก่นักศึกษา 19 กรกฎาคม 2564
มจพ. ประกาศให้ทุนช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ถังเคมีระเบิดและไฟไหม้ 16 กรกฎาคม 2564
มจพ.เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 15 กรกฎาคม 2564
มจพ. เรื่อง ปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว 15 กรกฎาคม 2564
มจพ. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค 1 ปี 2564 ฉบับที่ 2 15 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัส 15 กรกฎาคม 2564
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019 30 เมษายน 2564