ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวภาควิชา

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2566 15 สิงหาคม 2566
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ 3 สิงหาคม 2566
ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำโครงงานพิเศษ 15 กรกฎาคม 2566
ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566 15 กรกฎาคม 2566
ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการฝึกงาน 1 มิถุนายน 2566
ตารางให้บริการตรวจรักษาตามอาการโดยแพทย์ 30 พฤษภาคม 2566
ประกาศ การฝึกงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 30 พฤษภาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) และโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส 9 เมษายน 2566
ประกาศกำหนดการสอบโครงงานพิเศษและปริญญานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 5 เมษายน 2566
แจ้งเตือน ถอนวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปี 2565 15 มีนาคม 2566
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 7 มีนาคม 2566
ประชาสัมพันธ์ บริษัท DHL Express Thailand (Ltd.) รับนักศึกษาฝึกงาน 25 กุมภาพันธ์ 2566
ประชาสัมพันธ์ งาน Science Exhibition Days 2023 31 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับ 04110 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) และ 04111 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB) 28 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวิชาโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2565 (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศกำหนดการสอบโครงงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2564 สำหรับโครงการสองภาษา 23 พฤศจิกายน 2565
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 18 สิงหาคม 2565
ประกาศการเปลี่ยนแปลงกำหนดการวิชาโครงานพิเศษ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 18 สิงหาคม 2565
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการวิชาโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 16 สิงหาคม 2565
ประกาศกำหนดโครงงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 7 กรกฎาคม 2565
ตรวจสอบสถานะคำร้องลาออก ระดับภาควิชาฯ 16 มิถุนายน 2565
ประกาศ แบบฟอร์มคำร้องขอผ่อนผันการส่งเอกสารการศึกษา 2 มิถุนายน 2565
ช่องทางการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 6 พฤษภาคม 2565
ประกาศ ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ต้องสอบ K-Step รหัสนักศึกษา61 6 พฤษภาคม 2565
กำหนดการโครงงานพิเศษภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 28 เมษายน 2565
ประกาศภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ รับสมัครทุนการศึกษา 29 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ แบงก์ชาติเปิดรับสมัครงานกว่า 100 อัตรา 24 มีนาคม 2565
ประกาศกำหนดการนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ โครงการ SCIENCE EXHIBITION WEEK 2022 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 12 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการจัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564 10 มีนาคม 2565
ประกาศ ผลการประกวดงานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ. ประจำปี 2565 12 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ ผลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น โครงการวันสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปี พ.ศ.2565 4 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่องเกณฑ์การฝึกงาน 10 มกราคม 2565
ช่องทางการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ โครงการโควตาต่าง ๆ ปีการศึกษา 2564 17 ธันวาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการภาคภาษาไทย 3 ธันวาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการสองภาษา (CSB) 3 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อโครงงานพิเศษที่มีชื่อเข้าสอบโครงงานพิเศษ 18 พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนการคืนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาฯ 1 กันยายน 2564
นักศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 20 สิงหาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่1-2564 รอบ 2 16 สิงหาคม 2564
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาโครงงานพิเศษ 13 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (มจพ. กรุงเทพมหานคร) 2 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน(พิเศษ) 19 กรกฎาคม 2564
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 30 มิถุนายน 2564
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาตกค้าง 5 มิถุนายน 2564