ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ข่าวภาควิชา

หัวข้อข่าว วันที่ประกาศ
นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสาร สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา 19 พฤศจิกายน 2564
คู่มือการยื่นคำร้องออนไลน์ กรณีสำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา 26 ตุลาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการสองภาษา (CSB) 18 ตุลาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบโครงงานพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะโครงการภาคภาษาไทย 18 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่อโครงงานพิเศษที่มีชื่อเข้าสอบโครงงานพิเศษ 18 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทย เอ็นเอส โซลูชั่นส์ จำกัด เปิดรับนักศึกษาที่มีความสนใจงานด้าน IT 10 พฤศจิกายน 2564
ขั้นตอนการคืนเงินเยียวยาค่าธรรมเนียมและเงินอุดหนุนการศึกษาฯ 1 กันยายน 2564
นักศึกษาที่มีความประสงค์ตรวจรูปเล่มปริญญานิพนธ์ 20 สิงหาคม 2564
ประกาศ กำหนดการสอบหัวข้อโครงงานพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่1-2564 รอบ 2 16 สิงหาคม 2564
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบวิชาโครงงานพิเศษ 13 สิงหาคม 2564
ขั้นตอนการรับบัตรนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (มจพ. กรุงเทพมหานคร) 2 สิงหาคม 2564
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่อ นิสิต นักศึกษาผู้มีความยากจน(พิเศษ) 19 กรกฎาคม 2564
ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 30 มิถุนายน 2564
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาตกค้าง 5 มิถุนายน 2564