ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ ขั้นตอนการขอลาออกจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสาร 

สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา

คำร้องขอลาออก  กรณีจบการศึกษา  

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะ/อนุมัติ

จิตต์ศิริ 

แถมพยัคฆ์

5804062636127

กดอนุมัติจบการศึกษา

วศินี

จิตตรีวาส

6004062630485

 กดอนุมัติจบการศึกษา 

  นักศึกษายังไม่มีรายชื่อจบ ยกเลิกคำร้อง

สุวภัทร 

เวชบุญชู

5804062630544

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

กัญญ์ณภัฎฐ์

เดชอภิรักษ์ชน

5904062636029

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ภาคภูมิ

ศรีเสน

6004062620048

 อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ภาสินี

 เพชรสม

6004062610093

 อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ธนสาร 

เรืองชัย

6004062610051

ไม่อนุมัติ   

เนื่องจาก ใบปะหน้าปริญญานิพนธ์ยังเป็นฉบับไม่สมบูรณ์

เขมินทรา 

ไหมศรีกรด

6004062610026

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

กิติ์สิริ

 สรณะ

6004062610018

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

สุรภา 

ลำพูน

6004062630566

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

วรัญญู 

รักญาติ

6004062630469

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

คามิน

พลายเเสง

6004062636068

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ณรัญ

นิธิสุนทรพงศ์

6004062610034

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

สุรวุฒิ

ไทยลิลอย

6004062630574

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

อลงกรณ์

ธัญรัตนวรกุล

6004062630671

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

 ธรรมทาน

เพิ่มวิชา

6004062636203

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

สหศวรรษ 

ประภาทรง

6004062630540

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ธนสาร 

เรืองชัย

6004062610051

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ชนาเมธ

ธนูสิทธิ์

6004062630043

ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าไม่สมบูรณ์

ณภัทร

ปิยะวงศ์

6004062630124

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ศิริประภา

จิตร์จัก

5904062616460

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ลาภิน

อังศุโกมุทกุล

5904062636363

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ปัณณ์ 

แสงธนู

5604062636111

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

นพกร

อรพรตระกูล

6004062620030

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

ศศินา

มาตรจรัสเพชร

5804062616371

อนุมัติในระบบจบเรียบร้อย

 

คำร้องขอลาออก  กรณีไม่จบการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

สถานะ/อนุมัติ

 เนตรธิดา

 คเชนกูล

6304062630199 

       ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และส่งคืนนักศึกษาทางเมล์แล้ว

พิมพ์ภัทรพร

กิจสถิตย์

6304062630326

       ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และส่งคืนนักศึกษาทางเมล์แล้วนักศึกษาดำเนินการส่งต่อไปยังงานทะเบียนได้เลยค่ะ

จิราวัฒน์

ลีวัฒนะ

6304062636073

       ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และส่งคืนนักศึกษาทางเมล์แล้วนักศึกษาดำเนินการส่งต่อไปยังงานทะเบียนได้เลยค่ะ

ปริยวิศว์

เมืองกุลนันท์

6304062636189

      ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และส่งคืนนักศึกษาทางเมล์แล้วนักศึกษาดำเนินการส่งต่อไปยังงานทะเบียนได้เลยค่ะ

จุฑามน

สุขเกษม

6004062663049

      ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และส่งคืนนักศึกษาทางเมล์แล้วนักศึกษาดำเนินการส่งต่อไปยังงานทะเบียนได้เลยค่ะ

22 มิย. 2564 sah