ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร

ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(COVID-19) 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบ

2 พค. 2564 sah