ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ ตารางอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

รายชื่อผู้เข้าอบรมในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

ลำดับที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล
1 121047 ด.ญ. นภัสร สุวรรณกิจ
2 121076 นาย ณัฐวัฒน์ หงษ์เวียงจันทร์ 
3 121154 นางสาว วรดา วงศ์ทะยาน
4 121214 นาย ธนนันท์ ธนามิตรานนท์
5 121247 นางสาว ณิชกานต์ คงคางาม
6 121285 ด.ช. กฤติน  สาธิตคณิตกุล
7 121297 นาย กิตติพัฒน์ เรืองสุวัฒน์
8 121316 นาย พัชรพงศ์ อภิเวสสะ
9 121378 นางสาว ธัญญาภรณ์ ตังกวย
10 121381 นาย สิปฐินนชิ์ เครือศรี
11 121391 นาย คณัสส์ สุวรรณรัตน์
12 121459 ด.ช. ตฤณ มนตลักษณ์
13 121674 นาย พัทธดนย์ ตันติเอมอร
14 122033 นางสาว ปภาวรินท์ อดิศรเดโช
15 122206 นาย ศุภวิชญ์ กาลิกา
16 122558 นาย ณิชพน รัถยาบัณฑิต
17 122629 นาย นันทวัฒน์ สุขศิริสันต์
18 122920 นางสาว มิ่งขวัญ ศิริจันดา
19 123175 นาย นภัส กีรติวรนันท์
20 123296 นางสาว ศุภภร บุญชูใจ
21 123316 นาย พชร เวียงคำ
22 123378 นาย พสิษฐ์  สมประสงค์
23 123389 นาย กีรติ จันทร์เพ็ง
24 123392 นาย วีรภัทร์ อุ่นอบ
25 123603 นาย ชยพล มงคล
26 123638 นาย ภัทรดนัย ทองมี
27 123668 นางสาว ศุภวดี พรายมี
28 123677 ด.ช. มัทธิว เหมะ
29 123971 นาย สุกฤษฎิ์ ชนะไชยมงคงกุล
30 124001 นางสาว สิริกมล  ประไพสุวรรณ
31 124097 ด.ช. กิตติธัช วงษ์สุวรรรัตน์
32 124173 นาย พงศ์อิทธิ์ ขันธวิสูตร
33 124176 นาย ภูดิศ ตันสกุล
34 124303 นาย ธรรมภณ แฉ่งพาที
35 124317 นาย นนทวัฒน์ จิวรรจนะโรดม
36 124392 นาย ธฤต  อาจชนะ
37 124594 นาย กฤษณัฏฐ์ สกุลวิวรรธน์
38 121443 ด.ช. ศุภฤกษ์ ประชิดเขตต์
39 123148 ด.ช. ถิรพุทธิ์ นาคงาม
40 122986 นาย กษิดิศ กรสังข์

 ตารางอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

ลำดับ วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้ออบรม
1 19 เม.ย. 64 08.50-09.00 พิธิเปิด ผ่าน Zoom 
09.30-12.00 บรรยายหัวข้อ Flow chart และ Pseudo Code 
13.00-16.00 แนะนำและทดสอบระบบ Grader
2 20 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายหัวข้อ ตัวดำเนินการ ตรรกะ นิพจน์
13.00-16.00 บรรยาย การควบคุมการไหล ชุดคำสั่ง for while do-while if if-else
17.00-19.00 ฝึกทำโจทย์
3 21 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่อง อาร์เรย์ (Array) และสตริง (string)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่อง อาร์เรย์ (Array) และสตริง (string)
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
4 22 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่องโปรแกรมย่อยและฟังก์ชันในภาษาซี 
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์โปรแกรมย่อยและฟังก์ชั่นในภาษาซี
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
5 23 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่อง ตัวแปรโครงสร้าง Struct, typedef, enumeration
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่อง ตัวแปรโครงสร้าง Struct, typedef, enumeration
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
6 24 เม.ย. 64 09.00-12.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
7 26 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่อง พอยเตอร์ (pointer) และการดำเนินการ 
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่อง พอยเตอร์
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
8 27 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่อง เซตและโอเปอเรชั่น
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่อง เซตและโอเปอเรชั่น
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
9 28 เม.ย. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด (Recursion) 
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องการโปรแกรมแบบเวียนบังเกิด
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
10 29 เม.ย. 64 09.00-12.00 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ 1 (หรม ครน Prime number, Fibonacci )
13.00-16.00 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ 2 (Permutation, Combination)
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
11 30 เม.ย. 64 09.00-12.00 การแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ 3 (เรขาคณิต การคำนวณพื้นที่ปิด    สามเหลี่ยม pascal หรืออื่นๆ)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
12 19 พ.ค. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่องโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น Stack, Queue, List
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องโครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
13 20 พ.ค. 64 09.00-12.00 บรรยายเรื่องโครงสร้างข้อมูลไม่เชิงเส้น Binary tree และการท่องต้นไม้
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่อง  Binary tree และการท่องต้นไม้
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
14 21 พ.ค. 64 09.00-12.00 อัลกอริทึมตะลุยคำตอบ (Brute force) และการย้อนรอย (Backtracking)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องอัลกอริทึม Brute force และการย้อนรอย (Backtracking)
17.00-19.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
15 22 พ.ค. 64 09.00-12.00 อัลกอริทึมการแบ่งแยกและเอาชนะ (Divide and Conquer)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องอัลกอริทึมแบ่งแยกและเอาชนะ
17.00-20.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
16 24 พ.ค. 64 09.00-12.00 อัลกอริทีมเชิงละโมบ (Greedy algorithm)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องอัลกอริทึมเชิงละโมบ
17.00-20.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
17 25 พ.ค. 64 09.00-12.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
18 26 พ.ค. 64 09.00-12.00 อัลกอริทึมการโปรแกรมแบบพลวัตร (Dynamic Programming)
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องอัลกอริทึมการโปรแกรมแบบพลวัตร
17.00-20.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
19 27 พ.ค. 64 09.00-12.00 โครงสร้างข้อมูลกราฟ 1 การแทนกราฟ และการค้นหาข้อมูลในกราฟ 
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องการแทนกราฟและการค้นหาข้อมูลในกราฟ
17.00-20.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
20 28 พ.ค. 64 09.00-12.00 โครงสร้างข้อมูลกราฟ 2 การแก้ปัญหากราฟ  
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เรื่องการแก้ปัญหากราฟ
17.00-20.00 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน ฝึกซ้อมทำโจทย์พิเศษ
21 29 พ.ค. 64 09.00-12.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
13.00-16.00 ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม
22 31 พ.ค. 64 08.30-12.30 ทบทวนเนื้อหาที่เรียน
13.00-16.00 สอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ มจพ 

 

30 เมย. 2564 chr