ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

นักศึกษาตรวจสอบสถานะเอกสาร สำเร็จการศึกษาและไม่สำเร็จการศึกษา

 

คำร้องขอลาออก  กรณีจบการศึกษา  

ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สถานะ/อนุมัติ
จิตต์ศิริ แถมพยัคฆ์ 5804062636127 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
วศินี  จิตตรีวาส 6004062630485  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
สุวภัทร   เวชบุญชู   5804062630544  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
กัญญ์ณภัฎฐ์ เดชอภิรักษ์ชน 5904062636029 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ภาคภูมิ ศรีเสน 6004062620048 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ภาสินี เพชรสม 6004062610093 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ธนสาร เรืองชัย 6004062610051 ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าปริญญานิพนธ์ยังเป็นฉบับไม่สมบูรณ์
เขมินทรา ไหมศรีกรด 6004062610026 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
กิติ์สิริ  สรณะ 6004062610018 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
สุรภา ลำพูน 6004062630566 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
วรัญญู รักญาติ 6004062630469 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
คามิน พลายเเสง 6004062636068 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ณรัญ นิธิสุนทรพงศ์ 6004062610034 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
สุรวุฒิ ไทยลิลอย 6004062630574 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
อลงกรณ์ ธัญรัตนวรกุล 6004062630671 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 ธรรมทาน เพิ่มวิชา 6004062636203 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
สหศวรรษ ประภาทรง 6004062630540 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ธนสาร เรืองชัย 6004062610051 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ชนาเมธ ธนูสิทธิ์ 6004062630043 ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าไม่สมบูรณ์
ณภัทร ปิยะวงศ์ 6004062630124 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ศิริประภา จิตร์จัก 5904062616460 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ลาภิน อังศุโกมุทกุล 5904062636363 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ปัณณ์ แสงธนู 5604062636111 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
นพกร อรพรตระกูล 6004062620030 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ศศินา มาตรจรัสเพชร 5804062616371 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ปรีดีย์ โกสาแสง 5904062610089 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
วศินี จิตตรีวาส 6004062630485 ไม่อนุมัติ เนื่องจากใบปะหน้าไม่สมบูรณ์
กัญญารัตน์ ประวัง 5804062616240 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 วิลาสินี โพธิ์น้อย 5904062616257 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ปาณชัย ภิบาลวงษ์ 5904062636266 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
พงศธร พันธุ์สิทธิเดช 5904062616397 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
สุภนิดา ไผ่นวล 6004062630558 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ชนาเมธ   ธนูสิทธิ์ 6004062630043 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ทัศนีย์ จุฑารัตน์จรัส 5804062636232 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ภัทรพล บุญอ้อม  6004062630418 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ธนากร มุงคุณคำซาว 6004062630221 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ชวลิต จันทร์อินตา 6004062630078 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
เธียรธิดา ศรีสองเมือง 6004062630230 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
นรุตม์ ประทีปพงศ์ 6004062630272 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ชนวัฒน์ ชูมณี 5904062636070 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ภูวดล สุวรรณประทีป 6004062636297 สถานะตรวจสอบจบไม่สมบูรณ์
กัญญาภัค วังแง่ 6004062636025 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ดารัตน์ ภู่ทอง 5904062630152 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
กัลยกร จิรเศรษฐานนท์ 5904062616028 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
เพชรณรงค์ อภินันท์ธรรม 5904062616206 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
แสงระวี ปิยพาณิชยกุล 6004062630604 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ชนาวีร แซ่อึ้ง 6004062630051 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 พรพิมล   มีอนันต์ 6004062630337 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 เขมชาติ ศิริกาญจน์  6004062636050 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ภาวิกา  หน้าดีแท้  6004062630434 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
หัสดินทร์  ชาติเชื้อ  6004062630621 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ชนาธิป  ตันวราวุฒิกุล  6004062636092 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ณิชากร   ดนตรีเจริญ 6004062630183 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ฐิติชญา จิตสบาย  6004062630086  อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 พีรพัฒน์   นวลฉวี 6004062630388 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
สุภชีพ  จันทโชติ  6004062610166 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ธนวัต    พุ่มพวง 6004062636190 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ธนพร  ศรีจิตแจ่ม 6004062636173 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 นที   ถิ่นศรีนวล 6004062630248 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ภัทร   ชุตินะธรกุล 6004062630396 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ปรัชญา   จันทรพิมพ์พร   6004062630311 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
 มิลทร  พ่อค้าชำนาญ  6004062610158 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 วริทธิ์ธร  สายทอง  6004062616369 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 พงศภัค  เทียนจีน 6004062616148 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ณัฐพล  ทิพย์สวัสดิ์  6004062630159 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 อัยภัท   จริยากาญจนา 6004062630698 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 กฤตนัย   เบ็นหะซัน 6004062616016 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ธนกฤต   เมืองศรี 6004062616105 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
รัชชานนท์   เมฆสุธีพิทักษ์  6004062636319 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 วรากร  ชาติเวทนันท์  6004062616237 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ธนดล   พุ่มเฉี่ยว    6004062620099 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ธวัชชัย    แซ่ตัน 6004062636211 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ชุติพนธ์    พัวศรีพันธุ์ 6004062616067 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 เมธี   แซ่ฉั่ว 6004062616199 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ณัฐปภัสร์  ดิลกจิรพลเลิศ 6004062616326  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ภาณุพงศ์ ไชยปัญญา 6004062616172 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
วรเดช กล่ำภากรณ์ 6004062636360  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
อภิวุฒิ วิจิตรเตมีย์ 5904062636436 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
เกียรติไพศาล จันทรา 6004062636033  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ภูวดล สุวรรณประทีป 6004062636297 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
เสกสรรค์ ชาวไร่นาค 6004062630591 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
อิทธิพัทธ์ ท้วมลี้ 5604062636382 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ภูชิต พญาพรหม 5904062636304 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ณัฐพงศ์ นิลเถื่อน 5604062636145 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
รุจิภาส ไชยแว่น 5904062636355 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
พรสุดา มงคลพันธ์ 6004062630345 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ตะวัน      ปานเอม      6004062620056 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
หทัยรัตน์ มูลติ๊บ 6004062630612 ใบปะหน้าไม่ตรงกับชื่อผู้ขอจบ
สวรส สอนภักดี 6004062636386 แนบใบปะหน้าปริญญานิพนธ์
ประชานาถ วรสิทธิ์ 6004062630302 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
สวรส สอนภักดี 6004062636386 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 สพลเชษฐ์ หาญมนตรี 6004062620072 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
อชิตพล ศรีล้ำ 5904062630471 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ณัฐสิทธิ์ ถาดกิ่ง 5904062636134 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
รัฐธรรมนูญ แดงอำพล 5904062636339 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ณัฐธิดา หงษ์ไทย 5904062630110 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ภูวดล สุวรรณประทีป 6004062636297 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ณัฐนันทน์ จันทะ  5904062630128 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
ณัฐพงศ์ วิริยานุรักษ์นคร 5804062616223 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
เรืองศักดิ์ วิกรัยเจิดเจริญ 6004062616229 อนุมัติในระบบเรียบร้อย
 ณัฐภัทร  ปรัชญาธิวัฒน์  5904062856037  อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
ยชญ์ เนตรศิริ 5904062616427 อนุมัติในระบบเรียบร้อย 
หทัยรัตน์ มูลติ๊บ 6004062630612 อนุมัติในระบบเรียบร้อย

 

คำร้องขอลาออก  กรณีไม่จบการศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

สถานะ/อนุมัติ

 เนตรธิดา

 คเชนกูล

6304062630199 

       ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

พิมพ์ภัทรพร

กิจสถิตย์

6304062630326

     ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

จิราวัฒน์

ลีวัฒนะ

6304062636073

       ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

ปริยวิศว์

เมืองกุลนันท์

6304062636189

      ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

จุฑามน

สุขเกษม

6004062663049

      ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

ปรีชา

ทิพวัน

6304062630211

      ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

จีรพัฒน์

ราศรีชัย

6204062636040

    ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

อิทธิกร

กวินเมธาวันต์

5804062663159

    ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

กฤติน

จันทรประชุม

6204062616014

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

ธนวัฒน์

หลีมานัน

6404062663177

    ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย 

ญาณิศา

ศรีบรม

6404062630309

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย  

พลอยชนก

ทองสิงห์

6404062636391

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย   

ปริภาดา

จิตตจารุ

6304062636171

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย 

จุฑารัตน์

ลิ่มกองลาภ

6304062636081

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย 

ภัทชณิดา

ธัญญเจริญ

6404062610421

  ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย 

กริชเพชร

ใจมั่น

6404062636170

 ภาควิชาลงนาม ประทับตรา และดำเนินส่งคืนนักศึกษาทางเมล์เป็นที่เรียบร้อย

 

19 พฤศจิกายน 2564 ousanee