ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มจพ. กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 4601, 4602 Facebook

ประกาศ วันปิดบริการสำนักหอสมุดกลาง มจพ. ประจำเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2567

ในระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2567 สำนักหอสมุดกลาง มจพ. ปิดให้บริการนักศึกษาที่ต้องการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา หรือลาออกแบบไม่สำเร็จการศึกษา โปรดหลีกเลี่ยงการดำเนินการในวันเวลาดังกล่าว

29 พฤษภาคม 2567 ousanee